Відмінності між версіями «Використання інтерактивних технологій на уроках історії»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: ==''Соціально - гуманітарний модуль''== Шановні колеги! Основними завданнями сучасної осв...)
 
(Немає відмінностей)

Поточна версія на 17:01, 8 січня 2015

Соціально - гуманітарний модуль

Шановні колеги! Основними завданнями сучасної освіти, що викладені у Національній доктрині розвитку освіти України, є реалізація ідей гуманістичної парадигми, мета якої не сформувати і навіть не виховати, а знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в неї механізм самореалізації.Отже, треба виховувати дитину, яка вміє самостійно вчитись, а потім самостійно та творчо працювати і жити. У школі учень повинен навчитися, в першу чергу, самостійно формулювати мету та шляхи її досягнення.

Понад 2400 років тому Конфуцій сказав:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам 'ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.

Ці три прості твердження обгрунтовують необхідність використання активних методів навчання. --з повагою, Світлана Ніколаєнко 20:22, 7 вересня 2014 (EET)

Вивчаємо джерела

Слід зазначити, що в складному лабіринті нових завдань методи роботи, знання, вміння та навички, які сформувалися у більшості учасників навчально- виховного процесу, стають недостатніми, більш того, навіть гальмують формування та динамічний розвиток системи освіти. Тому для сучасної освіти характерним є пошук нових педагогічних можливостей, що пов’язано насамперед з відмовою від традиційного навчання та виховання, з ідеєю цілісності педагогічного процесу як системи, що спирається на теорії загальнолюдських цінностей, гуманізації, особистісно-орієнтованого підходу, пріоритету суб’єкт - суб’єктних відносин. Ці пошуки відповідають загальноєвропейським тенденціям.

 • Качуровский М.О. Стратегія освіти: проблеми реалізації/ М.О.Качуровский. // Філософія науки: традиції та інновації. – 2011. - № 1(3).
 • Бірюкова Н.В. Інноваційні технології у професійному навчанні і вихованні молоді [Електронний ресурс] /Н.В.Бірюкова.- Режим доступу:

http://www.vspu.edu.ua/science/work.php?art=5

 • Присяжнюк Ю.С. Методика викладання дисциплін гуманітарного циклу в умовах гуманізації освіти – Науково-методичний посібник. – Запоріжжя: друкарня «Акцент», 2009. – 114с.
 • Еволюція педагогічної освіти в Україні на етапі націотворення: Монографія / А.В.Сущенко, Т.І.Сущенко, О.О.Фунтікова та ін.; За заг.ред. О.О.Фунтікової. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – 392с.
 • Радзиняк Т.І. ПРОЦЕСИ ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ В ОСВІТІ Електронний ресурс] /Т.І. Радзиняк - Режим доступу:http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/radzinak.php

Обговорюємо

Шановні учасники дискусії!Гуманітаризація освіти передбачає зміну логіки самого навчального процесу, оскільки у ньому взаємодіють живі люди, яких смисли освіти звели разом. У цьому контексті навчальний процес повинен бути не метою, а приводом і умовою взаємодії безпосередніх учасників педагогічного процесу. Гуманітаризація – це перш за все діалогізація освіти. Лише у такому випадку освіта буде виконувати своє основне завдання – пристосування до культури, ажде, як вважав М. Бахтін, пристосуватися до культури – означає вступити у діалог соціальних мов і на основі цього зуміти сказати своє слово.

Висловіть, будь ласка, свою точку зору на те, як інтерактивні технології навчання можуть сприяти процесу гуманітаризації освіти? Чи це можливо взагалі?

--з повагою, Світлана Ніколаєнко 20:45, 7 листопада 2014 (EET)В сучасний період просто не можливо не змінювати підходи до навчання. Звичайно, на мою думку, традиційний урок був і залишиться основною формою навчання. Різні типи уроків дають можливість досягати кращих результатів.Але , якщо раніше учні мали меншу можливість отримувати різну інформацію,то слово вчителя, його розповідь були головним джерелом знань учнів. А сьогодні ми маємо іншого учня, який гарно працює з компютером,користується різними джерелами ,має певний накопичений досвід і тому вимагає до себе уваги як до рівноправного партнера в навчальному процесі.Тому без інтерактивних технологій навчання аж ніяк не обійдемося.На уроках історії широкий аспект застосування інтерактивний технологій або їх елементів. Найкращі результати дають такі тхнології : як робота в групах (особливо під час уроку узагальнення),робота в парах,мікрофон,незакінчені речення, мозковий штурм (особливо під час визначення причинно-наслідкових звязків),метод-прес, займи позицію( під час вирішення проблемних питань). Проте , на мою думку ,щоб використовувати інтерактивні технології слід привчити дітей до самостійної роботи з підручником, до правильного підходу щодо відібраного матеріалу, вміння користуватись різноманітними джерелами, виділяти головне, принципово важливе.І слід нашим працівникам МОН провести якісну реформу в освіті: розвантажити дітей,зменшити інформаційний обєм матеріалу, звернути особливу увагу на принцип доступності ,не зменшувати годин на вивчення історії. Як можна вивчити матеріал всесвітньої історії в 9,10,11 класах за 35 годин в рік.Години зменшили , а обєм матеріалу залишився той же.З історією України майже така ситуація, а коли ж реалізовувати виховні цілі?--Зіненко Надія Михайлівна 22:50, 10 жовтня 2014 (EEST)

В основі інтерактивних методів — діяльність учасників та групова взаємодія. Вони необхідні для того, щоб: порушити монотонність і пожвавити навчальні заняття; сприяти формуванню партнерських відносин; розвивати співпрацю, творчість; забезпечити орієнтацію навчання на практичну професійну діяльність; залучити до співпраці широку аудиторію слухачів. Інтерактивні методи навчання мають обиратися відповідно до навчальних потреб та сприяти досягненню мети навчання.

Сама суть інтерактивності вводить елемент непередбачуваності. Це означає, що використання інтерактивних методів, алгоритм їх реалізації модифікується відповідно до вимог конкретної навчальної ситуації. Такими методами можуть бути: лекції-презентації; дискусії; тренінги; ділові і рольові ігри; моделювання ситуацій; мозковий штурм тощо. --Зінчук Наталія Іванівна 14:25, 18 листопада 2014 (EET)

Гуманітаризація освіти вимагає не тільки зміни змісту навчальних дисциплін, але й вказує шляхи впровадження у навчальний процес інноваційних методів і технологій навчання. Інтерактивність у викладанні можна пояснити як здатність до взаємодії, навчання у режимі бесіди, діалогу. Отже, інтерактивним можна назвати метод, в якому той, хто навчається, є учасником . Основою інтеракції є принцип багатосторонньої комунікації, яка характеризується відсутністю полярності та мінімальною сконцентрованістю на точці зору вчителя. Інтерактивне навчання – це взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), в якому учень і вчитель є рівноправними суб’єктами освітнього процесу . На мою думку звичайно сприяє особливо найкращі результати дають такі тхнології : як робота в групах (особливо під час уроку узагальнення),робота в парах,мікрофон,незакінчені речення, мозковий штурм (особливо під час визначення причинно-наслідкових звязків),метод-прес, займи позицію( під час вирішення проблемних питань). Проте , на мою думку ,щоб використовувати інтерактивні технології слід привчити дітей до самостійної роботи з підручником, до правильного підходу щодо відібраного матеріалу, вміння користуватись різноманітними джерелами, виділяти головне, принципово важливе--Ніжнік Ольга Сергіївна 14:37, 18 листопада 2014 (EET)


Гуманітарізація освіти є важливою вивчення історії цьому сприяє. Так відповідно до державних документів збільшена кількість тем, при вивченні яких можуть бути використані інтерактивні форми та методи навчання.--Кулібаба Ольга Іванівна 14:41, 18 листопада 2014 (EET)


Гуманізація освіти дозволяє використання різних методів навчання.без інтерактивних технологій навчання аж ніяк не обійдемося.На уроках історії можна застосувати широкий спенктрінтерактивних технологій або їх елементів.--Бохонько Олена Дмитрівна 15:04, 18 листопада 2014 (EET)

Підводимо підсумки

Методика викладання історії

Вивчаємо джерела

Шановні учасники дискусії, колеги! Як ми з вами і домовлялися, темою нашого дискусійного обговорення стануть інтерактивні технології та їх використання на уроках сусіпльствознавчих дисциплін. Маю надію, що завдяки такому спілкування ми зможемо поповнити власний досвід цікавими ідеями. А розпочати пропоную з такого ось матеріалу [1]. Впевнена, що кожному з вас, шановні колеги, є чим поділитись з обраної теми. Успіхів і натхнення!

Обговорюємо


1 Використовую ці технології в більш "сильних" класах. Особливо дітям подобаються "відкритий мікрофон" та "акваріум"--Зоріна Лариса Вікторівна 13:24, 26 жовтня 2014 (EET)


2Інтерактивні технології дають можливість залучити всіх (або значну частину )учнів до процесу пізнання, активізують пізнавальну активність учнів,формують комунікативні вміння,викликають почуття довіри, рівності всіх учасників навчального процесу.Під час використання "мозкового штурму"я вражена буваю відповідями і слабших учнів і особливо тих,про яких говорять : "не всидять на місці".Частіше використовую: мікрофон, робота в парах , в малих чи великих групах,"мозковий штурм".--Зіненко Надія Михайлівна 20:45, 29 жовтня 2014 (EET)


3В основі інтерактивного навчання лежать принципи безпосередньоі участі кожного учасника занять які стають активними шукачами шляхів і засобів розв"язання тієі чи іншоі проблеми; взаемного інформаційного та духовного збагачення.Використовую "мозковий штурм", метод -"прес" Рольова гра"--Фурманова Тетяна Федорівна 11:39, 3 листопада 2014 (EET)-Фурманова Тетяна Федорівна 11:24, 3 листопада 2014 (EET)


4Інтерактивне навчання це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити такі умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. На своїх уроках застосовую в основному три групи інтерактивних технологій: інтерективні технології коооперативного навчання («робота в малих группах», «пошук інформації»,  ; інтерактивні технології колективно-групового навчання ( «мікрофон», «мозковий штурм», « «вирішення проблеми»,);технології опрацювання дискусійних питань( « метод ПРЕС»,«дискусія»).--Гаркуша Любов Степанівна 15:47, 9 листопада 2014 (EET)


5 привіт всім!!! СТОСОВНО ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ, ТО ХОЧУ ИЗАЗНАЧИТИ ОСЬ ЯКЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЗІ СВОГО ТРУДОВОГО ДОСВІДУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВРАХОВУЮЧИ НАСТУПНІ ФАКТОРИ : ПРОФІЛЬ КЛАСА. АБО СПРЯМОВАНІСТЬ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПЕВНИХ ГРУП ПРЕДМЕТІВ( гуманітарні або точні науки), також враховую вікові особливості учнів ( напрклад " Снігова куля підійде в 6-7 . а не в 10-11 класах) Але хочу зазначити, що на мою думку, що доповнюється інтерективні технології з мультимедійними прийомами..--Друшляк Артем Миколайович 22:47, 9 листопада 2014 (EET)--Друшляк Артем Миколайович 22:47, 9 листопада 2014 (EET)


6 Погоджуюся з твердженням, що використовуючи інтерактивні технології, вчителю необхідно враховувати вікові, психологічні особливості, рівень інтелекту учнів класу. Дійсно, можна отримати позитивний результат лише в разі чітко продуманих вчителем завдань, а інакше, є ризик перетворити даний вид діяльності в розвагу для учнів. Взагалі, урок, за словами В.Сухомлинського, - це дзеркало загальної й педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. Бажаю всім нам, колеги, натхнення у праці й цікавих уроків!--Тимченко Тетяна Олександрівна 22:37, 11 листопада 2014 (EET)

---

7 Інтерактивне навчання дає змогу вчителю підібрат методи, пройоми,форми і засоби навчання відповідно до цілей і завдань курсу та вікових особливостей дітей. На уроках у 5-6 класах доречними є ігрові прийоми:"Пароль","Запропонуй питання", "Я знааю 5 ...", "Хто більше". Ціж прийоми можна використовувати і у 7-8 класі, на етапах актуалізації або закріплення знань, також у цих класах використовую роботу в малихгрупах. мозковий штурм,дерево рішень.--Бохонько Олена Дмитрівна 20:42, 12 листопада 2014 (EET)8 Інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, але при їх застосуванні необхідно враховувати вікові, психологічні особливості, рівень інтелекту учнів класу--Ніжнік Ольга Сергіївна 14:26, 18 листопада 2014 (EET)


9 Інтеактивні технології простіше використовувати у профільних класах.--Кулібаба Ольга Іванівна 14:52, 18 листопада 2014 (EET)


10 При активному навчанні передбачається застосування методів, що стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає “суб’єктом” навчання, виконує творчі завдання, вступає у діалог з вчителем. Основними методами цього навчання є: самостійна робота, проблемні й творчі завдання, питання учня до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення,рольові ігри; моделювання ситуацій; мозковий штурм тощо --Зінчук Наталія Іванівна 14:31, 18 листопада 2014 (EET)


11

Підводимо підсумки

ІКТ у викладанні предметів

Вивчаємо джерела

 1. http://www.dipity.com/ Лента времени для историков
 2. http://lib.znaimo.com.ua/docs/157/index-38560.html «Формування предметних компетентностей учнів на уроках історії»
 3. https://maps.google.com.ua/maps/ms?msid=216053667656515799403.0004d6c50a4a02bb87400&msa=0 грандіозний проект "Ланцюг поколінь" на Google maps
 4. https://www.youtube.com/watch?v=1G3Kyu_UbjQ Кен Робінсон. Новий погляд на систему освіти. Відео анімоване!
 5. http://vvvoina.blogspot.com/ Блог учнівського проекту "Велика Вітчизняна війна в історії моєї родини". Використана стрічка часу та Google карти

Шановні колеги!Пропоную Вам прийняти участь у дискусії стосовно використання ІКТ на уроках історії та суспільних дисциплін у вашому закладі.Свою думку чи точку зору впишіть у місце під вільним номером.Дякую за співпрацю. --Герасименко Наталія Вікторівна, ст.викладач кафедри ІКТ 11:03, 05 вересня 2014 (EEST)

Обговорюємо


1. Вчитель має досконало володіти комп"ютером. Зрозуміла це після того, як навчилася створювати власні презентації. Нещодавно відкрила власний сайт: laraklio.webnode.com.ua Продовжую вчитися. Наскільки легше стало жити і працювати!--Зоріна Лариса Вікторівна 15:40, 26 жовтня 2014 (EET)


2.Йти в ногу з сучасністю - це дуже важливе завдання кожного вчителя . Я закінчила Полтавський педінститут в 1979році і ні про які комп'ютери навіть мова не йшла , а на сьогодні - я не уявляю як можна без нього обійтися, і не розумію тих вчителів,які вважають що можна і не вчитися володіти комп'ютером.Я за використання ІКТ на уроках історії!!! Тут широке поле діяльності : підготовка презентацій як вчителем так і учнями;використання картографічних матеріалів на уроках,так як карт історичних нових майже не має; проведення уроків по темі культура того чи іншого періоду історії;прведення уроків контролю і корекції знань; уроки -подорожі;перегляд уривків історичних фільмів і ...--Зіненко Надія Михайлівна 20:14, 28 жовтня 2014 (EET)--Зіненко Надія Михайлівна 20:15, 28 жовтня 2014 (EET)


3 На уроках історіі доцільно використовувати ком"ютер. Учні створюють презентаціі, можливо переглянути фрагменти документальних фільмів,познайомитися з біографіями політиків.Це сприяе кращому засвоенню знань учнями та інтересу до історіі--Фурманова Тетяна Федорівна 11:34, 3 листопада 2014 (EET)


4Використання інформаційних технологій сприяє зацікавленості учнів у вивченні історії та суспільствознавчих дисциплін. ІКТ підвищують мотивацію навчання до історії та правознавства,вчать учнів здобувати інформацію з різних джерел і представляти її у вигляді таблиць,діаграм,мультимедійних презентацій.Такі завдання учні виконують з задоволенням.ІКТ – допомога викладачу.--Гаркуша Любов Степанівна 15:49, 9 листопада 2014 (EET)5Використовую мультемедія на уроках та у позашкільний час, але досить часто примічаю, що потім почерк як у шестикласника:). Звичайно інформаційні технології захоплюють учнів під час уроку, але вони не повині бути частими, на мою думку, адже вони приїдаються, крім того, хочу зазначити, що слад враховувати доцільність та наповненя.--Друшляк Артем Миколайович 22:53, 9 листопада 2014 (EET)


6 Ніхто не має жодного сумніву, що використовувати комп'ютерні технологїї - означає йти в ногу з часом. У нашій школі ми теж їх активно використовуємо. Але ж, погодьтеся, шановні колеги, ми не в змозі придбати ліцензійні програми і поки що не маємо можливості отримати в кожний клас мультимедійні дошки, а отже, не в повній мірі використовуємо безмежні можливості сучасних комп'ютерних технологій. Тому, треба з надією дивитися вперед!--Тимченко Тетяна Олександрівна 23:16, 11 листопада 2014 (EET)


7 Використання мультимедійності на уроках історії полегшує процес запамятовцування, дозволяє зробити урок більш цікавим і динамічним, "занурити" учня в обстановку будь-якої епохи, створити ілюзію присутності, сприяє становленню обємних і яскравих уявлень про минуле. Але вимагає відповідного технічного забезпечення, досвіду роботи з компютером у вчителя і дітей.--Бохонько Олена Дмитрівна 19:42, 12 листопада 2014 (EET)


8 Коли учитель застосовує ІКТ – такий урок набуває високої ефективності і полегшує сприймання для учнів. Основною метою використання ІКТ на уроці історії є досягнення поглибленого розуміння та осмислення навчального історичного матеріалу, образне сприйняття, посилення емоційного впливу історії на особистість учня, його перенесення у період вивчення. Все це відбувається за рахунок карт, схем, навчальних картин, відео- та аудіокоментарів, історичних фільмів, презентацій до уроку, які представлені в електронному варіанті.--Ніжнік Ольга Сергіївна 14:34, 18 листопада 2014 (EET)9 ІКТ використовуються як різновид інтерактивних технологій. Але на жаль не всі вчителі добре підготовлені і їм допомагають учні, тобто вони працюють за системою"суб'єкт - суб'єктних відносин"--Кулібаба Ольга Іванівна 14:55, 18 листопада 2014 (EET)


10 Поєднуючи в собі вартості багатьох традиційних інформаційних технологій, комп`ютерні технології дозволяють істотно оптимізувати процес навчання історії. Він може стати більш цікавим, емоційно насиченим, динамічним і наочним; комп`ютерна технологія також здатна індивідуалізувати і диференціювати навчальний процес; реалізувати його творчий характер, організувати гнучке управління навчальною діяльністю. Крім цього, комп`ютерні технології дають можливість на якісно новому рівні вивчати різні курси історії. Вони надають інформацію в зручній для учнів формі – у вигляді графіків, таблиць, діаграм, екранних картинок, а також для статичної оцінки історичних фактів і проведення порівняння різних об`єктів за якимось параметром. Виконуючи функцію інформативного супроводу історії, комп`ютер здатний істотно полегшити процес оволодіння учнями як репродуктивними уміннями, так і загальнологічними, а також рефлексивними (умінням опрацьовувати статистичні дані, здійснювати збір, упорядкування і аналіз інформації). Комп`ютер відкриває широкі можливості і для побудови моделей історичних процесів. --Зінчук Наталія Іванівна 14:39, 18 листопада 2014 (EET)


11

Підводимо підсумки

Педагогічна інноватика

Вивчаємо джерела

Добрий день! Сьогодні у нас тематичні дискусії. Щоб продуктивно провести наш інтернет-семінар раджу прочитати таку літературу:

 • Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок.-Х.:Вид. група "Основа",2008.-88с.(Серія "Золота педагогічна колекція").
 • Пометун О, Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник.-К.:Вид. А.С.К., 2004.-192с. --З повагою Матковська Марина Вікторівна 09:43, 10 червня 2014 (EEST)

Обговорюємо


1Під час інтерактивного навчання відбувається взаємодія всіх,хто навчається. Це спілкування(колективне,кооперативне,навчання у співпраці), у якому і вчитель ,і учні є суб'єктами. Учитель виступає лише в ролі координатора, організатора прцесу навчання. Інтерактивне навчання найбільше відповідає особистісно-орієнтованому підходу до навчання. Моделюються реальні життєві ситуації,пропонуються проблеми для спільного розв'язання ,застосовуються рольові ігри.--Зіненко Надія Михайлівна 21:25, 29 жовтня 2014 (EET)


2Інтерактивні технологіі допомагають забезпечити глибину вивчення змісту Учні засвоюють усі рівні пізнання Основним джерелом мотиваціі навчання стає інтерес самого учня--Фурманова Тетяна Федорівна 11:50, 3 листопада 2014 (EET)


3Інтерактивні технології дозволяють учням аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним; навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати.Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми .Ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.--Гаркуша Любов Степанівна 16:00, 9 листопада 2014 (EET)--4 Колеги, интерактивные технологии розкрывают следущий вопрос: " Чем отличается умный от мудрого?". Можете сходу ответить? Тем что ученик возможно через 10 лет после окончания школы не вспомнит, кто и когда напечатал первую книгу. а бутет осознавать знаение данного деяния в жизни человечества( возможность масового передачи информации. более дешевой чем рукописная книга) Возможно не будет знать когда произошел переход от матриархата до патриархата, но он бутет осознавать что благодаря умению и новым технологиям мужчина занял лидирующее место, и если хочет это место удержать должен самосовершенствоватся. Ученик должен не копить знания и информацию. а обрабатывать и применять ее в жизни, становясь более совершенным и успешным. --Друшляк Артем Миколайович 23:06, 9 листопада 2014 (EET)


5 Впевнена, що марафон за знаннями, в якому перемагає сумлінність і талант, приведе наших дітей до успіху, а отже, до процвітання всієї нашої країни. Щиро в це вірю!--Тимченко Тетяна Олександрівна 22:53, 11 листопада 2014 (EET)


6

Згодна, що під час інтерактивного навчання відбувається взаємодія всіх хто навчається. Це змушує вчителя шукати (копіювати,добирати,пристосовувати і т.д.)нові методи , вправи для роботи з класами.--Бохонько Олена Дмитрівна 20:06, 12 листопада 2014 (EET)

7 Використовую на уроках інтерактивні методики, адже вони передбачають організацію навчання шляхом взаємодії всіх учасників цього процесу, створення атмосфери співпраці, у якій і вчитель, і учні виступають суб"єктами діяльності.--Зоріна Лариса Вікторівна 20:13, 15 листопада 2014 (EET)

8 Інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, але при їх застосуванні необхідно враховувати вікові, психологічні особливості, рівень інтелекту учнів класу--Ніжнік Ольга Сергіївна 14:35, 18 листопада 2014 (EET)


9 Використання інтерактивних форм та методів навчання не тільки оптимізує педагогічний процес, але й іноді перевантажує вчителя.Чи не так, колеги?--Кулібаба Ольга Іванівна 14:48, 18 листопада 2014 (EET)


10 При активному навчанні передбачається застосування методів, що стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає “суб’єктом” навчання, виконує творчі завдання, вступає у діалог з вчителем. Основними методами цього навчання є: самостійна робота, проблемні й творчі завдання, питання учня до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення, рольові ігри; моделювання ситуацій; мозковий штурм тощо. --[[--Зінчук Наталія Іванівна 14:44, 18 листопада 2014 (EET)Зінчук Наталія Іванівна]] 14:42, 18 листопада 2014 (EET)11

Підводимо підсумки

Психологія

Вивчаємо джерела

Доброго дня, колеги!

Запрошую Вас розглянути тему "Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми".

 1. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. – М : Знание, 1991. – 80 с.
 2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2000. – 368 с.
 3. Журавльова Т. Г. Обдаровані діти: індивідуально-психологічні особливості та проблеми навчання. – Управління школою. - 2002. - №7. - С.15-18.
 4. Мелхорн Г., Мелхорн X. Г. Гениями не рождаются. - М.: Просвещение, 1989. – 99 с.
 5. Одаренные дети: Пер. с англ./ Общ. ред. Г. В. Бурменской и В. М. Слуцкого. – М.: Просвещение, 1991. – 111 с.
 6. Рибальченко В. В., Юрін О. М., Перелюбська А. М. Організація роботи з обдарованими і здібними учнями: проблеми і шляхи розв’язання//Управління школою. – №7. – 2002. - С.19-26.
 7. Сидоренко І.В. Виявлення обдарованих дітей: психолого-педагогічні підходи // Освіта Сумщини. – 2009. – № 3 .- С.56-58.
 8. Сидоренко І. В. Обдарованість як предмет психолого-педагогічного аналізу // Педагогічна Сумщина. – 2007. – № 4 .- С.56-58.
 9. Сидоренко І., Панченко С. Здібності, обдарованість, талант, геніальність: психологія взаємозвязку та відмінностей // Обдаровані діти: Діагностика та супровід /Упоряд. Т. Червонна. – К: Шк. світ, 2008.- С.4-12.

Обговорюємо

Пропоную винести на дискусію обговорення характеристик (якостей, рис тощо) обдарованих учнів. Прошу кожного з Вас запропонувати по 1-2 характеристики, що визначає обдарованість до навчального предмету «історія» і вписати нижче, де розміщені номери (кожен по черзі на місці цифр). Таким чином, наприкінці дискусії ми сформулюємо алгоритм вияву обдарованих учнів. Не забудьте поставити підпис з часовою міткою. Дякую за співпрацю. --з повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна 09:25, 11 червня 2014 (EEST)


1.Намагається заглибитися в минуле,з'ясувати причини і сенс подій.


2.Хоче пізнати світ у його розвитку.--Кулібаба Ольга Іванівна 14:57, 18 листопада 2014 (EET)


3.Любить читати художньо-історичну літературу--Зіненко Надія Михайлівна 21:49, 22 червня 2014 (EEST)


4. Легко й швидко засвоює нові знання, творчо мислить, вимогливий до результатів своєї праці--Тимченко Тетяна Олександрівна 15:29, 24 червня 2014 (EEST)


5.Має оригінальне мислення,здатність висувати несподівані ідеї,самостійно займається дослідницькою діяльністю,цікавиться складними задачами,які не мають певного алгоритму розв’язання. Має великий словниковий запас,різноманітність інтересів,здатність до оцінки та самооцінки.--Гаркуша Любов Степанівна 17:59, 28 серпня 2014 (EEST)

6. Учні, які мають навички логічного, образного мислення, творчий підхід до виконання завдань--Ніжнік Ольга Сергіївна 21:17, 23 жовтня 2014 (EEST)


7. Креативність, нестандартність мислення, "несподіваний" підхід до виконання завдань. Ставлять багато запитань учителю.--Зоріна Лариса Вікторівна 15:33, 26 жовтня 2014 (EET)


8Творча неповторність.що базується на інтелекті,досвіді і таланті;високий рівень розвитку здібностей до історіі--[[Користувач:Фурманова Тетяна Федорівна|Фурманова Тетяна Федорівна--Фурманова Тетяна Федорівна 12:12, 3 листопада 2014 (EET)]] 11:59, 3 листопада 2014 (EET)


9 Толерантний. стриманий. той хто хоче передбачити майбутне через розуміння сьгодення та аналізу минулого. Має аналітичні здібності.--Друшляк Артем Миколайович 23:12, 9 листопада 2014 (EET)


10 Швидко, без спеціальнго заучування, запамятовує прочитане або прослухане. Багато знає про такі події і проблеми, про які однолітки навіть не знають і не здогадуються.--Бохонько Олена Дмитрівна 20:04, 12 листопада 2014 (EET)


11 Нестандартне мислення, має власну думку, розуміє сучасні події, вміє аналізувати минуле і передбачати події майбутнього. --Зінчук Наталія Іванівна 14:50, 18 листопада 2014 (EET) -

12 Схильність до аналізу історичних подій та явищ, інтерес до історії персоналій. --Користувач:Рукавичка Т.Я. 15:31, 19 листопада 2014 (EET)

Підводимо підсумки

Шановні колеги, нам потрібно підвести підсумки дискусії, але лише три учасника з групи взяло участь в обговоренні питань, що винесені на розгляд. Прошу проявити більшу активність, кожен повинен запропонувати одну-дві характеристики, щодо виявлення обдарованості в учня. --[[Користувач:Ірина Сидоренк о|


Дякую усім учасникам дискусії! Завдяки спільній діяльності, нам удалося виробити алгоритм виявлення обдарованості учнів до навчального предмету історія:

1. Легко й швидко засвоює нові знання, творчо мислить, вимогливий до результатів своєї праці.

2. Учні, які мають навички логічного, образного мислення, творчий підхід до виконання завдань.

3. Має великий словниковий запас, різноманітність інтересів, здатність до оцінки та самооцінки.

4. Швидко, без спеціального заучування, запам’ятовує прочитане або прослухане. Багато знає про такі події і проблеми, про які однолітки навіть не знають і не здогадуються.

5. Має оригінальне мислення, здатність висувати несподівані ідеї, самостійно займається дослідницькою діяльністю, цікавиться складними задачами, які не мають певного алгоритму розв’язання.

6. Нестандартне мислення, має власну думку, розуміє сучасні події, вміє аналізувати минуле і передбачати події майбутнього.

7. Творча неповторність, що базується на інтелекті, досвіді і таланті; високий рівень розвитку здібностей до історії.

8. Креативність, нестандартність мислення, "несподіваний" підхід до виконання завдань.

9. Ставлять багато запитань учителю.

10. Толерантний. стриманий. той хто хоче передбачити майбутнє через розуміння сьогодення та аналізу минулого. Має аналітичні здібності.

11. Хоче пізнати світ у його розвитку.

12. Намагається заглибитися в минуле, з’ясувати причини і сенс подій.

13. Схильність до аналізу історичних подій та явищ, інтерес до історії персоналій.

14. Любить читати художньо-історичну літературу. --з повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна 11:57, 20 листопада 2014 (EET)