Обговорення користувача:Обуховська Юлія Миколаївна

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 19:16, 24 березня 2015, створена Обуховська Юлія Миколаївна (обговореннявнесок) (Педагогічна інноватика)

Перейти до: навігація, пошук

Соціально-гуманітарний кредитний модуль

Професійно-орієнтований кредитний модуль

Теорія та методика фахової дисципліни

ІКТ у викладанні предметів

Психологія

Педагогічна інноватика

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

 • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?
 • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?
 • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?
 • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

Залучайтесь до дискусії.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:55, 2 березня 2015 (EET)

МОї відповіді: 1.Провідним мотивом інноваційної педагогічної діяльності у більшості випадках є пізнавальний інтерес.Позитивну мотивацію педагога до інноваційної діяльності засвідчує задоволення таких його особистісних і професійних потреб, як створення і застосування нового, підвищення педагогічної майстерності, подолання професійних труднощів. Тому використання інноваційних технологій багато хто з педагогів вважає єдиним важливим мотивом особистісного і професійного самоствердження.До ідеї про необхідність інновацій багато вчителів приходять через невдоволеність власною професійною діяльністю у межах традиційного педагогічного процесу. Тільки випробувавши себе в різних моделях навчання й виховання, можна обрати адекватні особистісній і професійній спрямованості методи, прийоми, способи роботи. Отже, показниками мотиваційного компонента готовності до інноваційної педагогічної діяльності є пізнавальний інтерес до інноваційних педагогічних технологій та особистісно-значущий смисл їх застосування. педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних , нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Я успішно використовую пошуково-дослідницькі форми роботи,ігрові технології (гра "займи позиці.", "коло ідей" і т.д.), інтерактивні прийоми ( робота в парах,групах,малих групах тощо). На уроках історії учні розвивають ключові компетенції, працюючи над проектами. І нарешті будь-які інновації не обходяться без використання комп’ютера.Постійно проводжу уроки в класі з використанням мультимедійною дошки. Використання комп’ютерної техніки набуло загальнодержавного значення. Я використовую на своїх уроках комп’ютери та інформаційних технологій із навчальною метою. Комп’ютер як універсальний засіб пошуку, обробки, збереження і демонстрації інформації міцно увійшов в наше повсякденне життя.Переваги інновацій: -підвищують інтерес та позитивну мотивацію учнів до навчання -активізують пізнавальну діяльність -розвивають мислення і творчі здібності дитини -формують активну життєву позицію в сучасному інформаційному суспільстві -оволодіння комунікативними навичками -залучення до роботи всіх та зацікавленість в ній -розвиток уміння працювати разом -формування вміння висловлювати свою думку і відстоювати її -формування таких якостей, як самостійність, виваженість, розсудливість, прагнення до пізнання навколишнього світу й пошуку шляхів його зміни та вдосконалення -створення атмосфери саморозвитку та самореалізації -провідним стає творче переосмислення дійсності -розкривається зміст індивідуального досвіду учнів та узгодження його з навчальним и завданнями -У проектній діяльності змінюються відносини «Вчитель-учень» -Проектна діяльність вчить вихованців: виділяти проблеми, визначати цілі і планувати зміст діяльності, самоаналізу і рефлексії, презентації у різних формах, пошуку і відбору актуальної інформації, проводити дослідження, застосовувати набуті знання на практиці. Недоліки та труднощі у використанні інновацій: - Великі затрати часу на підготовку уроку - В Інтернеті дитина не захищена від негативної інформації, що шкодить психіці і вихованню - Шкідливий вплив комп’ютерної техніки на здоров’я дитини - Може виникати патологічна залежність дитини від комп’ютера - Діти стали менше читати художньої літератури - Не обладнанні комп’ютерною технікою навчальні кабінети.

Розрізняють п’ять категорій вчителів за ставленням до нововведень (за Роджерсом): новатори − вчителі, які завжди першими сприймають все нове, сміливо його впроваджують і поширюють; вчителі, які першими здійснюють практичну (експериментальну) перевірку цінностей інновацій в кожній школі; помірковані, які дотримуються правила „золотої середини” і не сприймають нового до того часу, поки його не впровадять більшість колег;вчителі, які більше сумніваються, ніж вірять в нове, вони більше орієнтовані на старі технології, ніж на нові, а сприймають нове лише при загальній позитивній громадській думці; останню категорію складають вчителі, в яких дуже сильний зв’язок з традиційним, старим підходом до навчання і виховання, вони консервативні і відкидають все нове. Дослідження свідчать, що до основних труднощів, пов’язаних із засвоєнням педагогічних нововведень, можна віднести: нерозробленість механізму реалізації педагогічної інновації в конкретному навчальному закладі; відсутність необхідного навчально-методичного забезпечення; недостатня поінформованість вчителів з проблем організації і проведення інноваційної діяльності; відсутність сертифікованих критеріїв оцінки ефективності даної роботи; велике навантаження педагогів навчальною та іншими видами діяльності; обмеженість ресурсів та інші. В умовах розбудови інформаційного суспільства, удосконалення інноваційних технологій та модернізації освітянської сфері актуальним є вивчення, аналіз та висвітлення (популяризація) творчих здобутків педагогів-новаторів, активного їх втілення в практичну діяльність закладів освіти України.Імена педагогів-новаторів В.Ф.Шаталова, Ш.О.Амонашвілі, І.П.Волкова, Є.М.Ільїна, В.А.Караковського,С.М.Лисенкової, М.П.Щетиніна, В.А.Караковського, Б.П.НІкітіна, які підписали маніфест "Педагогіка співробітництва", стали широко відомі педагогічної і суспільної громадськості. Отже, переваг використання інноваційних технологій значно більше, ніж недоліків. Успіх впровадження педагогічних інновацій залежить від багатьох чинників, і в першу чергу від рівня обізнаності та готовності вчителів до їх використання. --Обуховська Юлія Миколаївна (обговорення) 18:12, 24 березня 2015 (EET)

Дайте відповідь на тестові питання: 1. Сутність особистісно орієнтованої освіти полягає у :

 • а) вивченні індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 • б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;--Обуховська Юлія Миколаївна (обговорення) 18:12, 24 березня 2015 (EET)
 • в) організації індивідуального навчання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):

 • а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;
 • б) ініціативність та активність;
 • в) високі пізнавальні мотиви;
 • г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 • д) критичне мислення.

3. Педагогічна технологія – це:

 • а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 • б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 • в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:

 • а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 • б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 • в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 • г) усі відповіді вірні.

5. Інтерактивними методами навчання є:

 • а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 • б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 • в) самостійна робота учня;
 • г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;
 • д) всі відповіді правильні.

6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:

 • а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 • б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 • в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

7. Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):

 • а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 • б) зацікавлення процесом навчання;
 • в) включення учнів у творчу діяльність;
 • г) постановка проблемної задачі;
 • д) пред‘явлення дидактичних вимог;

8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:

 • а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 • б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 • в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;
 • г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 • д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:43, 17 березня 2015 (EET)