Відмінності між версіями «Педагогічна інноватика Єсипенко А.В.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Інтерактивні практичні заняття)
(Інтерактивні практичні заняття)
Рядок 26: Рядок 26:
 
*Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?
 
*Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:10, 20 березня 2017 (EET)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:10, 20 березня 2017 (EET)
 
+
Я згодна з твердженням, що педагогічна система завжди технологічна,тому, що будь-яка педагогічна система складається з технологій навчання, методів та прийомів, які у ній застосовуються. Педагогічна система – це група педагогів, які ставлять освітньо-виховні завдання перед собою, а потім вирішують їх. Вони можуть бути виконані із застосуванням різних методів у виховній, освітній та навчальною діяльності, які спрямовані на досягнення головних завдань у своїй творчій роботі з дітьми. Педагогічна система включає в себе ряд підсистем. Це все соціальні інститути, які виконують освітньо-виховні функції і об’єднуються в єдину освітню концепцію. Головною підсистемою в освіті є школа. Педагогічна система завжди повинна бути технологічною, оскільки технологічний підхід характеризує спрямованість педагогічних досліджень на вдосконалення діяльності навчання, підвищення її результативності, інструментальності, інтенсивності. З огляду на неоднозначність поглядів різних науковців щодо педагогічних технологій, питання розробки та впровадження відповідних технологій, а також технологізації навчально-виховного процесу, досі є актуальними в сучасних умовах модернізації педагогічної освіти. Однією із суттєвих характеристик педагогічного процесу є його технологізація - дотримання змісту і послідовності навчально-виховних етапів, що потребує особливої уваги до використання, розвитку і вдосконалення педагогічних технологій.--[[Користувач:Єсипенко Алла Василівна|Єсипенко Алла Василівна]] ([[Обговорення користувача:Єсипенко Алла Василівна|обговорення]]) 16:40, 19 червня 2017 (EEST)
  
 
Продовжуємо заняття.  
 
Продовжуємо заняття.  
 
*Обгрунтуйте Ваше ставлення до проблеми технологізації виховного процесу.
 
*Обгрунтуйте Ваше ставлення до проблеми технологізації виховного процесу.
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 09:35, 23 березня 2017 (EET)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 09:35, 23 березня 2017 (EET)
 +
Виховання творчої особистості, забезпечення умов для її повноцінного фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку, формування людини, що здатна будувати демократичну державу і жити у відкритому суспільстві, передбачає перехід від навчально-дисциплінарної моделі організації педагогічного процесу до моделі особистісно-розвивальної. Реалізація такої моделі вимагає пошуку і впровадження сучасних технологій організації виховного процесу.
 +
Технологізація виховання процесу передбачає послідовні науково-обґрунтовані дії педагога у виховному процесі та відповідно організовані ним дії вихованців, підпорядковані досягненню спеціально спроектованої системи виховних цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами розвитку особистості.Моє ставлення позитивне, тому що виховні технології у більшості є синтезом досягнень науки і педагогічної практики спрямовані на розв'язання найбільш актуальних завдань або проблем виховання.--[[Користувач:Єсипенко Алла Василівна|Єсипенко Алла Василівна]] ([[Обговорення користувача:Єсипенко Алла Василівна|обговорення]]) 16:40, 19 червня 2017 (EEST)
  
 
==== Індивідуальні заняття ====
 
==== Індивідуальні заняття ====

Версія за 16:44, 19 червня 2017

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день! Вітаю Вас з першим днем весни!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:35, 1 березня 2017 (EET) Технологічний підхід в освіті дозволяє організовувати навчально-виробничий процес на якісно новому рівні ефективності, оптимальності, наукоємності. Технологію можна розглядати як стиль сучасного науково-практичного мислення, який спрямований на досягнення гарантованого результату. Педагогічна технологія є комплексний інтегрований процес, що охоплює людей, ідеї, засоби та способи організації діяльності для аналізу проблем і планування, забезпечення, оцінювання та керування вирішенням проблем, що стосується всіх аспектів засвоєння знань.Освітні технології відображають стратегії розвитку національного, державного, регіонального освітнього простору.Педагогічній технології притаманні загальні риси і закономірності реалізації навчально-виховного процесу незалежно від конкретного навчального предмету.Сутність педагогічної технології полягає в попередньому проектуванні з урахуванням діагностичної мети і необхідного засвоєння знань, умінь і навичок. На відміну від методичних розробок уроків, орієнтованих на викладача, педагогічні технології орієнтовані на тих, кого навчають.Отже, суть технологічності в освіті полягає в тому, що вчителю треба визначати методи і засоби реалізації поставленої мети,які будуть найефективнішими.Таким чином, вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнями.--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 14:18, 19 червня 2017 (EEST)

Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

 • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:02, 3 березня 2017 (EET) Поняття «технологія» в системі освіти постійно змінюється і, набуваючи все нових рис і деталей, стає конкретнішим. На сучасному етапі переважає глобальний підхід, коли «технологія» визначається як «спеціально організована галузь знань про засоби і процедури оптимізації освіти людини». Завдяки модернізації системи навчання, розвитку нових комунікативних засобів поняття «технологія» набуває досить конкретного практичного значення. Термін «технологія» (з грец. techne–майстерність) – один із найбільш популярних у сучасній психолого-педагогічній літературі, що означає педагогічну діяльність, яка максимально реалізує закони навчання, виховання та розвитку особистості і є одним із компонентів педагогічного процесу, які шляхом послідовної реалізації сукупності способів педагогічної взаємодії гарантують вирішення педагогічних завдань. Поняття «педагогічна технологія» в теперішній час не є загальноприйнятим у традиційній педагогіці. Вона за останні роки отримала понад 300 різних тлумачень. Узагальнивши наукові доробки Г. Селевко виділив чотири позиції вживання терміну «педагогічна технологія» . 1.Педагогічні технології як засіб, тобто як виробництво та застосування методичного інструментарію, апаратури, навчального обладнання та технічних засобів освіти для навчального процесу (В. Бухвалов, В. Паламарчук, Б. Лихачов, С.Смирнов, Н. Крилова, Р. де Киффер, М. Мейєр). Педагогічна технологія включає все: «від крейди і класної дошки» (Р. де Киффер) до «усіх речей, які можна увімкнути в розетку в стіні» (М. Мейєр). 2.Педагогічні технології – як спосіб. Другу позицію представляють В. Беспалько, М.Чошанов, В. Сластьонін, В. Монахов, А.Кушнір,Б. Скіннер, С. Гібсон, Т. Сакамото та ін. Вони рахують, що педагогічна технологія – це процес комунікації (спосіб, модель, техніка виконання навчальних завдань), заснований на визначеному алгоритмі, програмі, системі взаємодії учасників педагогічного процесу. Близько до даної позиції розуміння педагогічної технології і як мистецтва, майстерності викладання, виховання. 3.Педагогічні технології як науковий напрямок. Представники третьої позиції (П. Підкасистий, В.В. Гузєєв, М. Ераут, Р. Кауфман, С. Ведемейер) розглядають педагогічну технологію як широку область знань, що опирається на дані соціальних, управлінських та суспільних наук. 4.Педагогічні технології як багатовимірне поняття. Четверта позиція представляє багатоаспектний підхід та пропонує розглядати педагогічні (освітні) технології як багатовимірний процес (В. Боголюбов, М. Кларін, В. Давидов, Г. Селевко, Є. Коротаева, В. Штейнберг, Д. Фінн, К. Силбер, П. Мітчелл, Р. Томас). Отже в сучасній науці існує велика кількість підходів до трактування «педагогічних технологій». Зважаючи на них педагогічна технологія може виступати в якості науки, яка досліджує раціональні шляхи навчання, і в якості системи засобів і принципів, що застосовуються у навчанні, і в якості реального процесу навчання. У кожної педагогічної технології має бути чітко визначена структура, вона повинна відповідати визначеним критеріям.--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 14:18, 19 червня 2017 (EEST)

Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

 • Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:10, 20 березня 2017 (EET) Я згодна з твердженням, що педагогічна система завжди технологічна,тому, що будь-яка педагогічна система складається з технологій навчання, методів та прийомів, які у ній застосовуються. Педагогічна система – це група педагогів, які ставлять освітньо-виховні завдання перед собою, а потім вирішують їх. Вони можуть бути виконані із застосуванням різних методів у виховній, освітній та навчальною діяльності, які спрямовані на досягнення головних завдань у своїй творчій роботі з дітьми. Педагогічна система включає в себе ряд підсистем. Це все соціальні інститути, які виконують освітньо-виховні функції і об’єднуються в єдину освітню концепцію. Головною підсистемою в освіті є школа. Педагогічна система завжди повинна бути технологічною, оскільки технологічний підхід характеризує спрямованість педагогічних досліджень на вдосконалення діяльності навчання, підвищення її результативності, інструментальності, інтенсивності. З огляду на неоднозначність поглядів різних науковців щодо педагогічних технологій, питання розробки та впровадження відповідних технологій, а також технологізації навчально-виховного процесу, досі є актуальними в сучасних умовах модернізації педагогічної освіти. Однією із суттєвих характеристик педагогічного процесу є його технологізація - дотримання змісту і послідовності навчально-виховних етапів, що потребує особливої уваги до використання, розвитку і вдосконалення педагогічних технологій.--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 16:40, 19 червня 2017 (EEST)

Продовжуємо заняття.

 • Обгрунтуйте Ваше ставлення до проблеми технологізації виховного процесу.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 09:35, 23 березня 2017 (EET) Виховання творчої особистості, забезпечення умов для її повноцінного фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку, формування людини, що здатна будувати демократичну державу і жити у відкритому суспільстві, передбачає перехід від навчально-дисциплінарної моделі організації педагогічного процесу до моделі особистісно-розвивальної. Реалізація такої моделі вимагає пошуку і впровадження сучасних технологій організації виховного процесу. Технологізація виховання процесу передбачає послідовні науково-обґрунтовані дії педагога у виховному процесі та відповідно організовані ним дії вихованців, підпорядковані досягненню спеціально спроектованої системи виховних цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами розвитку особистості.Моє ставлення позитивне, тому що виховні технології у більшості є синтезом досягнень науки і педагогічної практики спрямовані на розв'язання найбільш актуальних завдань або проблем виховання.--Єсипенко Алла Василівна (обговорення) 16:40, 19 червня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої літератури та завдання щодо індивідуального заняття.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:57, 27 березня 2017 (EEST)

Консультації

Колеги! Тема нашої консультації "Особливості педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес". Якщо Ви маєте питання, прошу звертайтесь. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 16:02, 17 травня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

 • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?


 • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?


 • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 09:56, 20 квітня 2017 (EEST)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:43, 22 травня 2017 (EEST)--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:43, 22 травня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Дайте відповідь на тестові питання:


1. Сутність особистісно орієнтованої освіти полягає у :

 • а) вивченні індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 • б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 • в) організації індивідуального навчання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):

 • а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;
 • б) ініціативність та активність;
 • в) високі пізнавальні мотиви;
 • г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 • д) критичне мислення.

3. Педагогічна технологія – це:

 • а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 • б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 • в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:

 • а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 • б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 • в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 • г) усі відповіді вірні.

5. Інтерактивними методами навчання є:

 • а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 • б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 • в) самостійна робота учня;
 • г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;
 • д) всі відповіді правильні.

6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:

 • а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 • б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 • в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

7. Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):

 • а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 • б) зацікавлення процесом навчання;
 • в) включення учнів у творчу діяльність;
 • г) постановка проблемної задачі;
 • д) пред‘явлення дидактичних вимог;

8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:

 • а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 • б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 • в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;
 • г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 • д) у володінні різноманітними педагогічними техніками

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:05, 20 квітня 2017 (EEST)--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 15:20, 8 червня 2017 (EEST)