Відмінності між версіями «Педагогічна інноватика Король А.М.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Інтерактивні практичні заняття)
(Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))
Рядок 63: Рядок 63:
 
* Ваше ставлення  до новаторства та ступінь  поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.
 
* Ваше ставлення  до новаторства та ступінь  поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.
 
Залучайтесь до дискусії.
 
Залучайтесь до дискусії.
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 11:24, 14 квітня 2015 (EEST)
+
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина  
 +
 
 +
Вікторівна|обговорення]]) 11:24, 14 квітня 2015 (EEST)
 +
Інноваційна педагогічна діяльність — заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність, орієнтована на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики. Продуктами інноваційної педагогічної діяльності є нововведення, що позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і характеризуються як нові чи вдосконалені.
 +
 
 +
Педагогічною інновацією нашого ВНЗ є широке впровадження в навчально - виховний процес системи Moodle. Moodle — система керування курсами (система керування змістом) також відома як система керування навчанням або віртуальне середовище навчання.--[[Користувач:Король Альона Миколаївна|Король Альона Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Король Альона Миколаївна|обговорення]]) 10:27, 13 травня 2015 (EEST)
  
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====

Версія за 10:31, 13 травня 2015

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день! Сьогодні за розкладом у нас інтерактиане практичне заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете теоретичний матеріал. Опрацюйте його та дайте відповіді на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?
 • Що таке технологічний підхід у навчанні?
 • Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:02, 20 січня 2015 (EET)

Технологія навчання передбачає управління дидактичним процесом, що містить організацію діяльності учня і контроль за цією діяльністю. Ці процеси безперервно взаємодіють: результат контролю впливає на зміст управляючих дій, тобто передбачає подальшу організацію діяльності в інтересах досягнення цілей, визначених на основі освітніх стандартів.

Технології є об'єктивним процесом еволюції освіти. Можемо стверджувати, що педагогічна технологія - це системний, концегпуальний, нормативний, варіативний опис діяльності педагога та студента, спрямований на досягнення загальноосвітньої мети.

Жодна технологія не є універсальною, тому кожна з них вимагає вироблення власного технологічного підходу до її використання в конкретних ситуаціях.--Король Альона Миколаївна (обговорення) 10:23, 10 березня 2015 (EEST)


Продовжуємо наше заняття. Прочитавши текст лекції на моїй сторінці обговорення, дайте відповіді на наступні питання:

 • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна"педагогічна технологія".
 • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", " технологія виховання", "персоніфіковані технології".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:33, 27 січня 2015 (EET)

Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу (Б. Т. Лихачов). Педагогічна технологія - це змістовна техніка реалізації навчального процесу (В. П. Беспалько). Педагогічна технологія - це опис процесу досягнення планованих результатів навчання (І. П. Волков). Педагогічні технології - частина педагогічної науки, що вивчає й розробляє цілі, зміст і методи навчання та проектує педагогічні процеси

Освітня технологія - новітній засіб навчання; Освітня технологія - педагогічна система; Освітня технологія - сукупність дій (система дій) чи діяльність; Освітня технологія - проект (модель) навчально-виховного процесу; Освітня технологія - галузь науки або педагогічного знання чи наука.

Технологія навчання — це система методів, способів та прийомів, яка забезпечує оптимальну реалізацію навчального процесу. Тут слід розуміти наявність системи засобів, адекватних цілям, завданням, принципам і умовам навчання, що виявляється в поєднанні теорії і практики. У широкому розумінні — це сукупність навчальних, методичних, програмних і технічних засобів, що використовуються в навчально-виховному процесі.--Король Альона Миколаївна (обговорення) 10:23, 13 березня 2015 (EEST) вня Шановна Альоно Миколаївно! Продовжуємо працювати.

 • Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?
 • Обґрунтуйте Ваше ставлення до проблеми технологізації виховного процесу.
 • Чи може, на Вашу думку, вітчизняна система освіти вийти з кризи, запозичивши якусь цілісну освітню систему, яку можна було б взяти за взірець? Відповідь аргументуйте.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:54, 12 лютого 2015 (EET)

Педагогічна технологія - сфера знання, яка включає методи, засоби навчання і теорію їх використання для досяг­нення цілей освіти. Технологія навчання - поняття близьке, але не тотожне педаго­гічній технології, оскільки воно відображає шлях освоєння конкрет­ного навчального матеріалу (поняття) в межах певного предмету, теми, питання і в межах обраної технології.

Головна мета технологічної освіти полягає у формуванні технічно, технологічно і комп'ютерно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної природо відповідної предметно-перетворюючої діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, формуванні у них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.--Король Альона Миколаївна (обговорення) 10:23, 15 березня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня! За розкладом в нас індивідуальні заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете перелік літератури та завдання. Сподіваюсь, що рекомендована література буде Вам корисною. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:42, 17 лютого 2015 (EET)

Продовжуємо працювати. Нагадую, що Вам потрібно виконати завдання з педагогічної інноватики.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:17, 2 березня 2015 (EET)

Консультації

Тема консультації "Особливості окремих педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес". Звертайтесь з питаннями, якщо такі маєте.

Нагадую про необхідність виконання Вами завдань з педагогічної інноватики.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 09:47, 27 березня 2015 (EET)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

 • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?
 • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?
 • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?
 • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

Залучайтесь до дискусії. --Матковська Марина Вікторівна ([[Обговорення користувача:Матковська Марина

Вікторівна|обговорення]]) 11:24, 14 квітня 2015 (EEST) Інноваційна педагогічна діяльність — заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність, орієнтована на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики. Продуктами інноваційної педагогічної діяльності є нововведення, що позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і характеризуються як нові чи вдосконалені.

Педагогічною інновацією нашого ВНЗ є широке впровадження в навчально - виховний процес системи Moodle. Moodle — система керування курсами (система керування змістом) також відома як система керування навчанням або віртуальне середовище навчання.--Король Альона Миколаївна (обговорення) 10:27, 13 травня 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Дайте відповідь на тестові питання:

1. Сутність особистісно орієнтованої освіти полягає у :

 • а) вивченні індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 • б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 • в) організації індивідуального навчання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):

 • а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;
 • б) ініціативність та активність;
 • в) високі пізнавальні мотиви;
 • г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 • д) критичне мислення.

3. Педагогічна технологія – це:

 • а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 • б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 • в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:

 • а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 • б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 • в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 • г) усі відповіді вірні.

5. Інтерактивними методами навчання є:

 • а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 • б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 • в) самостійна робота учня;
 • г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;
 • д) всі відповіді правильні.

6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:

 • а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 • б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 • в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

7. Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):

 • а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 • б) зацікавлення процесом навчання;
 • в) включення учнів у творчу діяльність;
 • г) постановка проблемної задачі;
 • д) пред‘явлення дидактичних вимог;

8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:

 • а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 • б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 • в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;
 • г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 • д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:38, 27 квітня 2015 (EEST)