Відмінності між версіями «Педагогічна інноватика Обуховська Ю.М.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Інтерактивні практичні заняття)
(Індивідуальні заняття)
 
Рядок 52: Рядок 52:
 
Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої  літератури та завдання щодо індивідуального заняття.
 
Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої  літератури та завдання щодо індивідуального заняття.
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 15:34, 27 лютого 2015 (EET)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 15:34, 27 лютого 2015 (EET)
 +
 +
Доброго дня! Мої відповіді:
 +
1. Виокреміть ключові слова:
 +
Освітня технологія – це стратегія розвитку національного, державного, регіонального і муніципального освітнього простору. Технологія навчання відображає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах предмету, теми, питання. Педагогічна технологія - це сукупність форм,методів і засобів навчально-виховного процесу,спрямованих на досягнення результату. Інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок. Освітні інновації - це вперше створені,застосовані,удосконалені освітні,виховні та дидактичні системні елементи,які поліпшують результати освітнього процесу. Інноваційне навчання – зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна діяльність, яка ґрунтується на оригінальних методиках розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційнихможливостей особистості. Інноваційний процес - це процес перетворення наукового знання в інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби, послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії новизни, та її практичного використання. Сугестивна технологія – це навчання на основі емоційного навіювання в стані неспання, що спричиняє надзапам’ятовування.
 +
 +
2. Чому «технологія» є більш ефективним засобом освіти, розвитку і виховання учнів ніж «методика»?
 +
Педагогічна технологія в загальнопедагогічному розумінні характеризує цілісний освітній процес з його метою, змістом і методами навчання. Існує думка про те, що технології носять більше універсальний характер. Методика ж - більш індивідуалізована сукупність прийомів і способів навчання. Вона залежить від особистості вчителя, його темпераменту й уміння. Також технологію від методики відрізняють два принципові моменти: планування дій та досянення кінцевого результату. Методика - це узагальнення досвіду.
 +
 +
--[[Користувач:Обуховська Юлія Миколаївна|Обуховська Юлія Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Обуховська Юлія Миколаївна|обговорення]]) 16:00, 4 травня 2015 (EEST)
  
 
==== Консультації ====
 
==== Консультації ====

Поточна версія на 16:04, 4 травня 2015

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день! Сьогодні за розкладом у нас інтерактиане практичне заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете теоретичний матеріал. Опрацюйте його та дайте відповіді на питання:

  • У чому суть технологічності в освіті?
  • Що таке технологічний підхід у навчанні?
  • Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:28, 27 січня 2015 (EET)

Добрий день! Мої відповіді:

1.Гуманізація освіти, її орієнтація на розвиток особистісного потенціалу учня, запобігання безвиході її розвитку змусили школу перейти на технологічний етап розвитку. При цьому процес навчання повинен бути психологічно і валеологічно обгрунтований та інструктований. Критерії технологічності – будь-яка педагогічна технологія повинна задовольнити деякі основні методологічні вимоги (критерії технологічності). Концептуальність – у будь-якій педагогічній технології повинна бути опора на конкретну наукову концепцію, яка включає філософське, психологічне, дидактичне і соціально - педагогічне обґрунтування досягнень освітніх цілей. Системність – пед. технологія повинна володіти всіма ознаками системи: логікою процесу, взаємозв’язком всіх його частин, цілісністю. Можливість управління – це можливість діагностичного ціле направлення, планування, проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобам і методами процесу навчання з метою корекції результатів. Ефективність – сучасні пед. технології існують в конкурентних умовах і повинні бути ефективними в результатах і оптимальними в затратах, гарантувати досягнення конкретного стандарту навчання. Відтворення – можливість застосування (повторення, відтворення) пед. технології в інших однотипних навчальних закладах, іншими суб’єктами.

2.Технологічний підхід характеризує спрямованість педагогічних досліджень на вдосконалення діяльності навчання, підвищення її результативності, інструментальності, інтенсивності. Технологія навчання як упорядкована сукупність і послідовність методів і процесів забезпечує реалізацію дидактичного проекту і досягнення діагностованого результату. До основних характеристик технологій навчання належать системність, науковість, концептуальність, відтворюваність, діагностичність, ефективність, умотивованість, алгоритмічність, інформаційність. Для моделювання технологи навчання важлива постановка цілей і цільова орієнтація навчання. До основних технологій навчання належать: технологія проблемного і диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія програмованого навчання, інформаційна технологія, технологія розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання.

3.Перший період (40-ві — середина 50-х pp.) характеризується появою в школі різноманітних технічних засобів пред'явлення інформації — запису і відтворення звуку і проекції зображень, об'єднаних поняттям "аудіовізуальні засоби". Магнітофони, програвачі, проектори і телевізори, використовувані в школі того часу, було призначено в основному для побутової мети, тому термін "технологія в навчанні" означав застосування до¬сягнень інженерної думки в навчальному процесі. Другий період (середина 50-х — 60-ті pp.) запровадження технологічного підходу позначено виникненням програмова¬ного навчання. Було розроблено аудіовізуальні засоби, спеціально призначені для навчальної мети: засоби зворотно¬го зв'язку, електронні класи, навчальні машини, лінгафонні кабінети, тренажери тощо. На відміну від терміна "технологія навчання", тотожного поняттю "ТЗН" (технічні засоби навчання), під "технологією освіти" мали на увазі науковий опис (сукупність засобів і методів) педагогічного процесу, що неминуче приводить до запланованого результату. На початку 60-х років термін "педагогічна технологія" з'явився на сторінках закордонної преси, у назвах багатьох педагогічних журналів високорозвинених капіталістичних країн. У США це журнал "Педагогічна технологія" (1961 p.), у Великій Британії — "Педагогічна технологія і програмова¬не навчання" (1964 р.), в Японії (1965 р.) та Італії (1971 р.) — однойменні журнали. У 1967 р. в Англії створено Національ¬ну раду з педагогічної технології, у США — Інститут педа¬гогічної технології. Для третього періоду (70-ті роки) характерні три особли¬вості. По-перше, відбувається розширення бази педагогічної технології. Крім аудіовізуальної освіти і програмованого на¬вчання, фундамент педагогічної технології надбудували інформатика, теорія телекомунікацій, педагогічна кваліметрія, системний аналіз і педагогічні науки (психологія навчання, теорія керування пізнавальною діяльністю, організація на-вчального процесу, наукова організація педагогічної праці). По-друге, змінюється методична основа педагогічної техно¬логії, здійснюється перехід від вербального до аудіовізуально¬го навчання. По-третє, починає активно здійснюватися підго¬товка професіональних педагогів-технологів.--Обуховська Юлія Миколаївна (обговорення) 12:45, 1 лютого 2015 (EET)


Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".
  • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:40, 9 лютого 2015 (EET)

ДОБРОГО ДНЯ! Мої відповіді:

1.На сьогоднішній день існує понад 300 визначень поняття «освітні технології». На основі аналізу наукової літератури виділено декілька підходів щодо тлумачення терміну «освітня (педагогічна) технологія»:Освітня технологія як новітній засіб навчання;Освітня технологія як педагогічна система;Освітня технологія як сукупність дій (система дій) чи діяльність;Освітня технологія як проект (модель) навчально-виховного процесу;Освітня технологія як галузь науки або педагогічного знання чи наука.Освітня технологія – систему функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, побудовану на науковій основі, запрограмовану в часі та просторі, що забезпечує досягнення намічених результатів.

2. Освітня технологія — це система засобів, форм і способів організації освітньої взаємодії, що забезпечують ефективне управління і реалізацію освітнього процесу на основі комплексу цілей і певним чином сконструйованих інформаційних моделей освоюваної реальності — вмісту освіти.Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодій, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО).Педагогічна технологія - це зв'язані в одне ціле методи, форми, кошти, способи, матеріальні ресурси, які забезпечують досягнення мети, тобто все, що знаходиться між метою і результатом(за Підласим І.П.)..Технологія навчання — це система методів, способів та прийомів, яка забезпечує оптимальну реалізацію навчального процесу. Тут слід розуміти наявність системи засобів, адекватних цілям, завданням, принципам і умовам навчання, що виявляється в поєднанні теорії і практики. У широкому розумінні — це сукупність навчальних, методичних, програмних і технічних засобів, що використовуються в навчально-виховному процесі.Технологія виховання — це строго обґрунтована система педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення конкретного виховного завдання. Кожне завдання має адекватну технологію виховання. Зміна завдання веде до зміни технології.Персоніфіковане навчання - спрямоване не тільки на засвоєння знань, умінь та навичок, а й на саморозвиток і самоактуалізацію, яку науковці часто розглядають в контексті питання про почуття власної гідності, сенсу життя, усвідомлення та розуміння цілей і цінностей в житті.--Обуховська Юлія Миколаївна (обговорення) 22:42, 16 лютого 2015 (EET)


Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

  • Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?
  • Обґрунтуйте Ваше ставлення до проблеми технологізації виховного процесу.
  • Чи може, на Вашу думку, вітчизняна система освіти вийти з кризи, запозичивши якусь цілісну освітню систему, яку можна було б взяти за взірець? Відповідь аргументуйте.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 13:12, 10 лютого 2015 (EET)

МОЇ відповіді: 1. Педагогічна система завжди повинна бути технологічною, оскільки технологічний підхід характеризує спрямованість педагогічних досліджень на вдосконалення діяльності навчання, підвищення її результативності, інструментальності, інтенсивності. З огляду на неоднозначність поглядів різних науковців щодо педагогічних технологій, питання розробки та впровадження відповідних технологій, а також технологізації навчально-виховного процесу, досі є актуальними в сучасних умовах модернізації педагогічної освіти. Однією із суттєвих характеристик педагогічного процесу є його технологізація - дотримання змісту і послідовності навчально-виховних етапів, що потребує особливої уваги до використання, розвитку і вдосконалення педагогічних технологій.

2.Одним з провідних завдань є створення такого освітньо-розвивального середовища, у результаті з яким у вчителя формується готовність до роботи на основі знання сучасних педагогічних технологій, розуміння ним своєї індивідуальної сутності, на основі якої виробляється особистісна педагогічна концепція і персональна технологія. Розв’язання проблеми формування готовності вчителя до роботи на основі глибокого розуміння сучасних педагогічних технологій має досить велике практичне значення. Тому що школі необхідні не просто хороші вчителі, а вчитель-технолог, учитель-майстер, учитель-новатор. Головний стратегічний напрям розвитку світової та вітчизняної системи освіти лежить в площині вирішення проблем розвитку особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу. В умовах цієї парадигми освіти вчитель найчастіше виступає у ролі організатора всіх видів діяльності учня як компетентний консультант і помічник. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь школярів, а на діагностику їх діяльності та розвитку.

3. Аналіз рівня професійної підготовки вчителя в Україні сьогодні дозволяє зробити висновки про необхідність серйозного перегляду її змісту. „Концепція педагогічної освіти” (1999 р.) звертає увагу вчених і практиків на посилення технологічного аспекту підготовки вчителя, на накопичену сучасною школою палітру освітніх технологій, напрацьовані підходи до гуманізації педагогічної взаємодії педагога з дитиною і колективом в цілому. Серед загальних тенденцій, що характеризують вихід освіти із кризи, спеціалісти називають такі: - Демократизація всієї змістовної системи навчання і виховання та інституційної структури освіти. - Структурне оновлення. - Прагнення змістовно оновити освіту підвищенням фундаменталізації, гуманізації та гуманітаризації, посиленням екологічного й психологічного компонента в освіті, впровадженням комплексної інформації. - Використання провідних, найновітніших технологій навчання - Інтеграція та глобалізація освіти як на національному, так і на світовому рівні Провідною ідеєю модернізації освіти є її розвиток за принципом безперервності, створення єдиної системи неперервної освіти, що становитиме органічний комплекс державних і громадських (приватних) освітніх установ. Проблема полягає в тому, щоб надати вчителю методологію вибору, та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та здібностей учнів, так і особистої творчої індивідуальності. У світі налічується безліч освітніх систем. Характер системи освіти у будь-якій державі визначається соціально-економічним, політичним строєм, культурно-історичним, національними особливостями країни. Самою розвиненою країною є Сполучені Штати Америки, освітню систему якої потрібно запозичити. Америка – це країна безмежних можливостей та процвітання, країна контрастів, швидкості, стабільності і розміреності життя. Дуже багато мовних шкіл, університетів, коледжів і бізнес-шкіл приваблюють студентів із усього світу. Університети і США мають високий рейтинг і відомі в весь світ. Американські вузи прагнуть відповідати найпередовішим вимогам, як у сфері теоретичних розробок, і у області практичних досліджень.

--Обуховська Юлія Миколаївна (обговорення) 15:57, 4 травня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої літератури та завдання щодо індивідуального заняття. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 15:34, 27 лютого 2015 (EET)

Доброго дня! Мої відповіді: 1. Виокреміть ключові слова: Освітня технологія – це стратегія розвитку національного, державного, регіонального і муніципального освітнього простору. Технологія навчання відображає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах предмету, теми, питання. Педагогічна технологія - це сукупність форм,методів і засобів навчально-виховного процесу,спрямованих на досягнення результату. Інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок. Освітні інновації - це вперше створені,застосовані,удосконалені освітні,виховні та дидактичні системні елементи,які поліпшують результати освітнього процесу. Інноваційне навчання – зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна діяльність, яка ґрунтується на оригінальних методиках розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційнихможливостей особистості. Інноваційний процес - це процес перетворення наукового знання в інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби, послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії новизни, та її практичного використання. Сугестивна технологія – це навчання на основі емоційного навіювання в стані неспання, що спричиняє надзапам’ятовування.

2. Чому «технологія» є більш ефективним засобом освіти, розвитку і виховання учнів ніж «методика»? Педагогічна технологія в загальнопедагогічному розумінні характеризує цілісний освітній процес з його метою, змістом і методами навчання. Існує думка про те, що технології носять більше універсальний характер. Методика ж - більш індивідуалізована сукупність прийомів і способів навчання. Вона залежить від особистості вчителя, його темпераменту й уміння. Також технологію від методики відрізняють два принципові моменти: планування дій та досянення кінцевого результату. Методика - це узагальнення досвіду.

--Обуховська Юлія Миколаївна (обговорення) 16:00, 4 травня 2015 (EEST)

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю