Відмінності між версіями «Педагогічна інноватика Чернякова Г.М.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Інтерактивні практичні заняття)
(Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))
Рядок 73: Рядок 73:
  
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 20:49, 30 травня 2017 (EEST)
 
--[[Користувач:Матковська Марина Вікторівна|Матковська Марина Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Матковська Марина Вікторівна|обговорення]]) 20:49, 30 травня 2017 (EEST)
 +
 +
Добрий день, шановні колеги!
 +
Пропоную для обговорення на інтернет-семінарі тему "Використання на заняттях з історії локальних педагогічних інновацій" (наприклад: мозковий штурм, метод дискусії, робота в групі, метод проектів, інтерактивні методи тощо) Чи часто ви застосовуєте їх на практиці? В чому переваги таких інновацій?
 +
Будь-ласка, долучайтесь до дискусії.
 +
Також нагадую вам, що навчання скоро добігає кінця, отже прошу вас вчасно виконати всі завдання.На моїй сторіночці  ви знайдете необхідну для цього інформацію.--[[Користувач:Клочко Оксана Миколаївна|Клочко Оксана Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Клочко Оксана Миколаївна|обговорення]]) 12:39, 26 вересня 2017 (EEST)
  
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====
 
==== Проведення та перевірка модульного контролю ====

Версія за 12:43, 26 вересня 2017

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

  • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:47, 26 квітня 2017 (EEST) Відповідь:Технологічний підхід в освіті дозволяє організовувати навчально-виробничий процес на якісно новому рівні ефективності, оптимальності, наукоємності.Технологія навчання має такі переваги: Основою навчання є чітке визначення кінцевої мети. У традиційній педагогіці проблема цілей не є ведучою, тоді як у технології ціль розглядається як центральний компонент, який дозволяє точно визначити ступінь її досягнення. Діагностично поставлена мета при технологічному підході до навчання дозволяє розробити адекватні методи навчання та контролю. Технологія дозволяє звести до мінімуму ситуації, коли педагог змушений переходити до педагогічних експромтів у пошуку оптимальних варіантів навчання Сутність педагогічної технології полягає в попередньому проектуванні з урахуванням діагностичної мети і необхідного засвоєння знань, умінь і навичок. На відміну від методичних розробок уроків, орієнтованих на викладача, педагогічні технології орієнтовані на тих, кого навчають. Суттєві ознаки, властивості педагогічної технології – це діагностичність, цілепокладання, результативність, коректируємість.--Чернякова Ганна Миколаївна (обговорення) 21:45, 19 вересня 2017 (EEST)

Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 15:40, 16 травня 2017 (EEST) Відповідь: Проаналізувавши різні підходи до визначення поняття «педагогічні технології», можна визначити їх як дидактично організовані способи засвоєння навчального матеріалу в рамках певного предмету через використання конкретних методів, засобів поетапних дій учителя та учня, що ґрунтуються на сучасних позиціях професійного розвитку особистості в умовах оперативного зворотного зв’язку. Борис Ліхачов: педагогічна технологія - це сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і поєднання форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу. Ігор Волков: педагогічна технологія - це опис системи дій учителя та учнів, які слід виконувати для оптимальної реалізації навчального процесу. П. Москаленко: педагогічна технологія - це послідовний (системно представлений) ряд вказівок, діяльностей і операцій моделювання, реалізації діагностики ефективності, корекції процесу навчання або виховання. Володимир Беспалько: педагогічна технологія - це проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці, це змістова техніка реалізації навчально-виховного процесу. Асоціація з педагогічних комунікацій і технологій США: педагогічна технологія - це комплексний, інтегрований процес, який включає людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем, що охоплюють основні аспекти засвоєння знань. «Глосарій термінів з технологій освіти»: педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання та засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, завдання якого — оптимізація форм освіти. Спільним в усіх визначеннях є спрямування педагогічної технології на підвищення ефективності навчального процесу, що гарантує досягнення запланованих результатів навчання. Ще можна виділити декілька підходів до тлумачення значення поняття "педагогічна технологія": Скіннер Б.: систематичний спосіб програмування, реалізації та оцінки навчального процесу на основі досліджень в освіті, з метою підвищення ефективності навчання. Ламсдейн А.: забезпечення навчальними машинами та технікою для поліпшення процесу навчання. Вулман М.: цілеспрямоване використання, в комплексі або окремо, предметів, прийомів, засобів, подій або відносин для підвищення ефективності навчального процесу. Міжнародний щорічник по технології освіти: дослідження з метою виявити принципи і розробити прийоми оптимізації освітнього процесу шляхом аналізу факторів, що підвищують освітню ефективність. Дмитрик І.С.: система педагогічних знань, необхідних вчителю для вирішення стратегічних, тактичних, а так само процедурних завдань у ході організації навчального процесу. Підкасистий П.І.: новий напрям у педагогічній науці, яке займається конструюванням оптимальних навчальних систем, проектуванням навчальних процесів. Монахов В.М.: продумана у всіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комп'ютерних умов для учнів. Фокін Ю.Г.: прикладна педагогічна наука, що вивчає закономірності і способи перетворення положень теорії навчання і вимог програми навчальної дисципліни в процесуальні рекомендації викладачеві. На мою думку,одним із найвдаліших тлумачень, яке всебічно розкриває суть поняття "педагогічна технологія", було запропоноване Подласим І.П. Він дав наступне визначення: педагогічна технологія - це пов'язані в одне ціле методи, форми, засоби, способи та матеріальні ресурси і т.д., забезпечують досягнення мети; технологія - це все, що знаходиться між метою і результатом.--Чернякова Ганна Миколаївна (обговорення) 22:34, 19 вересня 2017 (EEST)


Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 18:20, 16 травня 2017 (EEST) Відповідь:Освітня технологія - це модель оптимальної спільної діяльності вчителя та учня, спрямована на реалізацію навчального процесу з обов'язковою вимогою: забезпечення комфортних умов викладання і навчання; орієнтація на особистість учня. Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти. Технологія навчання — це шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах предмета, теми, питання. У сучасній українській школі використовують як традиційні технології навчання (пояснювально-ілюстративна, проблемна, програмована, диференційована та ін.), так і нові технології навчання (особистісно-орієнтована, групова, розвивальна, технологія формування творчої особистості, технологія навчання як дослідження, модульно-рейтингова, нові інформаційні технології).--Чернякова Ганна Миколаївна (обговорення) 22:15, 19 вересня 2017 (EEST)


Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

Відповідь:Педагогічна система – це група людей, які ставлять освітньо-виховні завдання перед собою, а потім вирішують їх. Вони можуть бути виконані із застосуванням різних методів у виховній, освітній та навчальною діяльності, які спрямовані на досягнення головних завдань у своїй творчій роботі з дітьми. Педагогічна система включає в себе ряд підсистем. Це все соціальні інститути, які виконують освітньо-виховні функції і об’єднуються в єдину освітню концепцію. Головною підсистемою в освіті є школа. Педагогічна система завжди повинна бути технологічною, оскільки технологічний підхід характеризує спрямованість педагогічних досліджень на вдосконалення діяльності навчання, підвищення її результативності, інструментальності, інтенсивності. З огляду на неоднозначність поглядів різних науковців щодо педагогічних технологій, питання розробки та впровадження відповідних технологій, а також технологізації навчально-виховного процесу, досі є актуальними в сучасних умовах модернізації педагогічної освіти. Однією із суттєвих характеристик педагогічного процесу є його технологізація - дотримання змісту і послідовності навчально-виховних етапів, що потребує особливої уваги до використання, розвитку і вдосконалення педагогічних технологій.--Чернякова Ганна Миколаївна (обговорення) 22:50, 19 вересня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої літератури та завдання щодо індивідуального заняття. Завдання № 1. Дайте відповідь на питання : Чому «технологія» є більш ефективним засобом освіти, розвитку і виховання учнів ніж «методика»?

Консультації

Доброго дня шановні колеги, давайте знайомитись! Я, Клочко Оксана Миколаївна, ваш новий викладач з навчальної дисципліни "Педагогічна іннватика". Вітаю вас із початком нового навчального року! Натхнення, міцних нервів та оптимізму! Згодом на моїй сторіночці буде викладено лекції з курсу. Маю надію, що вони стануть вам у нагоді!

Будь-ласка, звертайтесь за допомогою або з пропозиціями по темах лекцій.

Чекаю на ваші дописи--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 14:24, 7 вересня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

  • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?
  • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?
  • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 20:08, 22 травня 2017 (EEST)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 20:49, 30 травня 2017 (EEST)

Добрий день, шановні колеги! Пропоную для обговорення на інтернет-семінарі тему "Використання на заняттях з історії локальних педагогічних інновацій" (наприклад: мозковий штурм, метод дискусії, робота в групі, метод проектів, інтерактивні методи тощо) Чи часто ви застосовуєте їх на практиці? В чому переваги таких інновацій? Будь-ласка, долучайтесь до дискусії. Також нагадую вам, що навчання скоро добігає кінця, отже прошу вас вчасно виконати всі завдання.На моїй сторіночці ви знайдете необхідну для цього інформацію.--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 12:39, 26 вересня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю