Відмінності між версіями «Психологія управління Момотенко Л.М.»

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук
(Індивідуальні заняття)
(Тематичні дискусії (Інтернет-семінари))
Рядок 150: Рядок 150:
 
Шановні колеги, вітаю! Тема нашої дискусії є «Управління навчальним закладом в умовах реформування освіти». Визначте, будь ласка, з якими психологічними проблемами Ви найбільше стикаєтесь під час здійснення управлінської діяльності навчальним закладом. Поділіться досвідом, щодо вирішення означених проблем. Дякую. Бажаю успіху.
 
Шановні колеги, вітаю! Тема нашої дискусії є «Управління навчальним закладом в умовах реформування освіти». Визначте, будь ласка, з якими психологічними проблемами Ви найбільше стикаєтесь під час здійснення управлінської діяльності навчальним закладом. Поділіться досвідом, щодо вирішення означених проблем. Дякую. Бажаю успіху.
 
--[[Користувач:Вознюк Алла Вікторівна|Вознюк Алла Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Вознюк Алла Вікторівна|обговорення]]) 10:13, 14 вересня 2015 (EEST)
 
--[[Користувач:Вознюк Алла Вікторівна|Вознюк Алла Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Вознюк Алла Вікторівна|обговорення]]) 10:13, 14 вересня 2015 (EEST)
 
+
Відповідь:
 
+
Загальний педагогічний стаж моєї роботи – 32 роки , усі роки я працювала тільки у своєму закладі, із них заступником директора з навчально-виховної роботи - 8 років.  
Шановні колеги, вітаю! Тема нашої дискусії є «Управління навчальним закладом в умовах реформування освіти». Визначте, будь ласка, з якими психологічними проблемами Ви найбільше стикаєтесь під час роботи з педагогічними працівниками Поділіться досвідом, щодо вирішення означених проблем. Дякую. Бажаю успіху.
+
Вимогливість до себе, самокритичність, надмірне іноді « тяжіння » до роботи - риси мого характеру.  
 
+
 
--[[Користувач:Вознюк Алла Вікторівна|Вознюк Алла Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Вознюк Алла Вікторівна|обговорення]]) 10:17, 2 листопада 2015 (EEST)
 
--[[Користувач:Вознюк Алла Вікторівна|Вознюк Алла Вікторівна]] ([[Обговорення користувача:Вознюк Алла Вікторівна|обговорення]]) 10:17, 2 листопада 2015 (EEST)
  

Версія за 14:56, 9 грудня 2015

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня. Прошу опрацювати тему 1 "Сутність та основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій." та дати відповіді на наступні питання:

  1. Дайте визначення поняття "управлінська діяльність керівників освітніх організацій"
  2. Визначте основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій.
  3. Які складові входять до управління педагогічними працівниками?

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 12:55, 9 червня 2015 (EEST)


Ваші відповіді:

  1. Управлінська діяльність керівників освітніх організацій розглядається як сукупність особистісних якостей та здібностей суб’єкта управління, його професійні знання, компетенції та досвід, що дають змогу брати участь у прийняття ефективних рішень й успішно здійснювати управління педагогічними колективом, учнями, установою.
  2. Два основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій:

власне управлінська діяльність; управління педагогічними працівниками.

1.Управління педагогічними працівниками включає такі складові:

-підбір та відбір педагогічних працівників,

-професійну адаптацію педагогічних працівників,

-оцінку педагогічних працівників,

-професійне навчання педагогічних працівників,

-особистісно-професійне зростання педагогічних працівників.


Доброго дня. Продовжуємо опрацювати тему 1 "Сутність та основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій." Уважно прочитайте текст лекції та дайти відповіді на наступні питання: 1. Вчені, якого підходу вважають, що для ефективного здійснення управлінської діяльності керівник освітньої організації повинен володіти не тільки професіоналізмом діяльності, а й професіоналізмом особистості. Розкрийте сутність даного підходу. 2. Які основні завдання передбачає вирішення організаційно-управлінський компонент власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій. 3. Визначте та розкрийте зміст основних складових організаційно-управлінського компоненту власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 14:59, 18 червня 2015 (EEST)

Ваші відповіді: 1.Акмеологічний підхід. Для ефективного здійснення управлінської діяльності керівник освітньої організації повинен володіти не тільки професіоналізмом діяльності, а й професіоналізмом особистості. Особистісний розвиток керівника освітньої організації у професійній діяльності ґрунтується на прагненні до професійного вдосконалення, особистісного і духовного зростання, готовності до само змін і самоствердження у професійній сфері тощо.

2.Організаційно-управлінський компонент власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій передбачає вирішення таких завдань, як:

-визначення стратегії освітньої організації;

-складання плану роботи, враховуючи завдання освітньої організації та ціннісні орієнтації педагогічних працівників;

-узгодження взаємодії між усіма суб’єктами навчально-виховного процесу через чіткий розподіл повноважень та встановлений термін виконання;

-створення умов для делегування повноважень, координації, керування змінними, гнучкості контролю для успішного вирішення поставлених завдань освітньої організації тощо.


3. Даний компонент включає в себе такі складові: визначення мети; планування, організація, реалізація, контроль, корегування, прогнозування.


Доброго дня. Продовжуємо опрацювати тему 1 "Сутність та основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій." Уважно прочитайте текст лекції та дайти відповіді на наступні питання: 1. Який компонент власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій полягає у створенні сприятливих умов для обміну інформацією, конструктивної взаємодії між всіма учасниками освітнього процесу, вибору альтернативних рішень для вирішення завдань освітньої організації. Розкрийте сутність даного компоненту. 2. Визначте та охарактеризуйте основні етапи прийняття управлінських рішень управління. 3. Дайте визначення та розкрийте зміст основних складових комунікації. 4. Розкрийте зміст основних структурних елементів стилю керівництва. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 10:16, 2 вересня 2015 (EEST)

Ваші відповіді: 1.Соціально-психологічний компонент власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій полягає у створенні сприятливих умов для обміну інформацією, конструктивної взаємодії між всіма учасниками освітнього процесу, вибору альтернативних рішень для вирішення завдань освітньої організації.

   До даного компоненту входять такі складові, як: управлінське спілкування; мотивація управлінської діяльності; прийняття управлінського рішення, стиль керівництва.
   1.Основні етапи здійснення управління.

1. З’ясування, усвідомлення та формулювання проблеми. Даний етап передбачає зібрання, аналіз і систематизацію відповідної інформації з даної проблеми. Тому якість прийняття рішення безпосередньо залежить від кількісно-якісного опису вичерпної та повноцінної інформації.

2.Всебічний розгляд альтернативних рішень. У процесі пошуку альтернативного варіанта прийняття управлінського рішення необхідно враховувати такі психологічні вимоги: урахування різних інтересів; створення системи стимулів; ступінь довіри; прийняття компромісного, колегіального рішення; своєчасність і реальність виконання та ін.

3.Вибір найбільш вдалих способів розв’язання проблеми. На вибір найбільш вдалих способів розв’язання проблеми впливають такі психологічні вимоги: творчі здібності та рівень компетентності працівників; схильність до ризику; демократичний стиль керівництва та ін.

1. Основні складові комунікації: обмін інформацією, взаєморозуміння та взаємодія між працівниками.

2. Структурні елементи стилю керівництва можна об’єднати в три основні компоненти: психолого-управлінський, соціально-психологічний, індивідуально-психологічний.


Доброго дня. Прошу опрацювати тему 2 «Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівника" та дати відповіді на питання: 1. Що таке психологічна готовність 2. Назвіть основні компоненти психологічної готовності 3. Які чинники впливають на психологічну готовність. Ваші відповіді: 1. Поняття «психологічна готовність до управління» визначається як комплекс взаємопов’язаних та взаємозумовлених психологічних якостей, які забезпечують успішність управління, можливість прийняття керівником нестандартних, оригінальних управлінських рішень. Психологічна готовність керівника до управління трудовим колективом передбачає врахування усіх психологічних особливостей управлінської діяльності як такої. Психологічна готовність особистості керівника – це соціально детермінований і психічно зумовлений потребами людини мотивований процес, який виявляється в позитивному емоційно-вольовому ставленні до управлінської діяльності; сконцентрований показник професіоналізму; можливості людини, які характеризують її здатність досягти вершин майстерності; реальні вчинки особистості, що сприяють оптимальному й успішному функціонуванню та розвитку організації.

2. Основні компоненти психологічної готовності: 1. Загальна психологiчна готовнiсть до управлiння - це комплекс психологiчних характеристик, якi необхiднi керiвниковi для успiшного здiйснення управлiння в цiлому; є першоосновою для здiйснення ефективного управлiння, на яку нiби "нанизуються" рiзного виду спецiальнi види психологiчнi готовностi.

2. Спецiальна психологічна готовнiсть до управлiння - це психологiчнi характеристики, якi забезпечують успiшнiсть здiйснення керiвником окремих складових управлiння (забезпечення гуманiзацiї управлiння, здiйснення управлiнського спiлкування, попередження та розв'язання конфлiктiв, забезпечення психiчного здоров'я особистостi тощо). 1. Чинники, які впливають на психологічну готовність^

-об´єктивні (зовнішні) чинники;

-суб´єктивні (внутрішні) чинники.

Об´єктивні (зовнішні) чинники — це чинники, пов´язані з управлінською ситуацією як такою і не залежать безпосередньо від самого керівника. +Основні зовнішні чинники обумовлені:


-особливостями розвитку суспільства у певний період;

-особливостями функціонування організації у певній соціальній галузі;

-управлінським статусом самого керівника й учасників управлінської взаємодії;

-типом організації;

-характером управлінської ситуації, в якій іноді опиняється керівник;

-рівнем технічного та матеріально-економічного забезпечення;

-умовами розв´язання управлінської проблеми;

-ступенем компетентності персоналу;

-особливістю соціально-психологічного клімату в колективі тощо.


=Суб´єктивні (внутрішні) чинники, які визначають особливості прийняття управлінських рішень керівниками організацій, — це чинники, обумовлені індивідуально-психологічними характеристиками самого керівника:

-група чинників, пов´язаних зі змістом управлінської діяльності керівника (рівень його компетентності, творчий потенціал, організаторські здібності ставлення керівника до управлінської проблеми, яку необхідно вирішити тощо)

-група чинників, які характеризують особливості виконання керівником управлінських обов´язків (рівень домагань керівника - міра складності тю завдань, які керівник ставить перед собою, схильність керівника до ризику його готовність брати на себе відповідальність за наслідки розв´язання тих чи інших проблем, тип темпераменту керівника, що визначає активність, динаміку і тонус прийняття управлінського рішення, психофізіологічний стан керівника у момент прийняття ним рішення тощо);

-група чинників, що відображає особливості спілкування керівника з іншими учасниками управлінської взаємодії (стиль керівництва, ставлення керівника до окремих виконавців, ступінь довіри керівника до підлеглих тощо);

-група чинників, пов´язаних із саморегуляцією керівником своєї діяльності та поведінки (особливості самооцінки керівника, самовладання тощо)


--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 08:53, 7 вересня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня! Продовжуємо опрацювати тему 2 "Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівника". Уважно прочитайте текст лекції та дайти відповіді на наступні питання: 1. Який компонент відображає сукупність умінь та управлінського досвіду керівників освітніх організацій, що забезпечує успішну роботу з педагогічними працівниками. Розкрийте сутність даного компоненту. 2. Виокреміть основні особистісні характеристики, які пов’язані зі ставленням керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками в цілому. 3. Дайте визначення та розкрийте зміст основних складових мотиваційного компоненту психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками. Ваші відповіді: 1. Операційний компонент психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління - це комплекс умінь та навичок, які забезпечують успішність здійснення управління. Дані уміння та навички, як і раніше розглянуті елементи психологічної готовності, можна систематизувати згідно з двома рівнями аналізу управлінського процесу - управлінським та психологічними.

2. До особистісних характеристик, які пов’язані зі ставленням керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками в цілому, належать такі, як: «чітке розуміння і прийняття організаційних цілей», «послідовність у досягненні цілей», «високий рівень професіоналізму», «високий рівень соціальної відповідальності за задачі, що вирішуються», «наявність управлінських здібностей», «наявність самоконтролю», «вміння приймати управлінські рішення», «застосування ефективних стратегій у вирішенні управлінських задач», «наявність навичок ділового спілкування», «прагнення до отримання нової інформації», «наявність стратегічного мислення», «прагнення до інновацій», «наявність креативності як творчого імпульсу», «здатність йти на ризик», «наявність позитивних соціальних установок», «вміння правильно здійснювати контроль за діями персоналу».

3. Мотиваційний компонент психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками – це сукупність переважаючих потреб та ціннісних орієнтацій, які впливають на успішне здійснення процесу управління педагогічними працівниками. Мотиваційний компонент психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками містить такі складові: 1) переважаючі потреби керівників освітніх організацій при здійсненні процесу управління педагогічними працівниками; 2) ціннісні орієнтації керівників освітніх організацій щодо успішного управління педагогічними працівниками.

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 10:13, 7 вересня 2015 (EEST)


Доброго дня! Продовжуємо опрацювати тему 2 "Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівника". Уважно прочитайте текст лекції та дайти відповіді на наступні питання: 1. Дайте визначення та охарактеризуйте специфічні ознаки позитивної організаційної культури освітньої організації. 2. Визначте основні показники позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. 3. Виокреміть психологічні вимоги, що впливають на ефективність управлінського спілкування в процесі управління педагогічними працівниками. Ваші відповіді:

1.Організаційна культура освітньої організації – це особлива форма взаємовідносин всіх суб’єктів навчально-виховного процесу, яка склалася в освітній організації на основі встановлених цінностей, норм поведінки, писаних і неписаних правил, традицій, необхідних для успішного виконання визначених завдань. Специфічними ознаками позитивними організаційної культури освітньої організації є: відповідність основних цілей та завдань до місії освітньої організації; швидка адаптованість до нововведень; колегіальність у прийнятті рішень визначених завдань; побудова взаємодії між всіма суб’єктами навчально-виховного процесу на основі співпраці та паритетності; орієнтація на досягнення та перспективи професійного зростання педагогічних працівників тощо.
2.До основних показників позитивного соціально-психологічного клімату в колективі належать: рівень згуртованості та організованості; узгодженість дій та вчинків; переважаючий емоційний настрій; ступінь психологічної підтримки; довіра до кожного члену колективу; взаємоповага та взаємосприйняття; психологічна сумісність; психологічна культура та ін.
3. Ефективність управлінського спілкування в процесі управління педагогічними працівниками передбачає врахування певних психологічних вимог: застосування раціональних та емоційних звернень; розроблення шляхів обміну інформацією; дотримання діалогової та партнерської взаємодії; встановлення психологічного контакту та втілення психологічної рівноправності; виявлення емпатії (співпереживання) та симпатії; взаємне розуміння думок та ін.

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 10:18, 26 жовтня 2015 (EEST)

Консультації

Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з 9.30 по 10.50 у нас з Вами час для консультації. Якщо у Вас виникли запитання, я буду рада відповісти на них. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 09:52, 21 вересня 2015 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Шановні колеги, вітаю! Тема нашої дискусії є «Управління навчальним закладом в умовах реформування освіти». Визначте, будь ласка, з якими психологічними проблемами Ви найбільше стикаєтесь під час здійснення управлінської діяльності навчальним закладом. Поділіться досвідом, щодо вирішення означених проблем. Дякую. Бажаю успіху. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 10:13, 14 вересня 2015 (EEST) Відповідь: Загальний педагогічний стаж моєї роботи – 32 роки , усі роки я працювала тільки у своєму закладі, із них заступником директора з навчально-виховної роботи - 8 років.

Вимогливість до себе, самокритичність, надмірне іноді « тяжіння » до роботи - риси мого характеру. 

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 10:17, 2 листопада 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги! Модульний контроль з психології управління буде здійснюватися на основі вивчення лекційних занять про сутність і специфіку управлінської діяльності керівників освітніх організацій. Текст до лекційних занять та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). Питання до модульного контролю: 1. Які є загальні та специфічні особливості управлінської діяльності керівників освітніх організацій порівняно з іншими видами діяльності? 2. Виберіть, за значущістю для Вас виокремлені складові управлінської діяльності та обгрунтуйте визначену позицію? 3. Які чинники, на Вашу думку, можуть впливати на психологічну готовність керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками?

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 08:42, 21 вересня 2015 (EEST)

Доброго дня, Людмило Миколаївно! Вам необхідно виконати завдання інтерактивних практичних занять, індивідуальних занять, прийнять участь у тематичних дискусіях, вчасно виконати завдання щодо проведення модульного контролю. З повагою до Вас, викладач Алла Вікторівна Вознюк. Бажаю Вам успіхів. Зустрінемося на екзаменаційній сесії для підведення підсумків.

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 11:15, 16 листопада 2015 (EEST)