Соціально-гуманітарний кредитний модуль Зозуля А.В.

Матеріал з HistoryPedia
Версія від 20:08, 5 жовтня 2016, створена Зозуля Альона Володимирівна (обговореннявнесок) (Інтерактивні практичні заняття)

Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, Альона Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №1 Філософія і соціологія освіти. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. Обґрунтуйте, чому необхідне філософське дослідження освіти?
 2. Визначте основні завдання філософії та соціології освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:53, 25 квітня 2016 (EEST)


Ваші відповіді: Доброго дня,Людмило Олександрівно. Вітаю з святами.

 1. Філософське дослідження освіти необхідне тому що філософія може узагальнити всі знання про освітній процес і систематизувати їх. Філософія, формуючи загальну картину освіти, здатна розкривати в повноті її функціональний прояв в інформаційному суспільстві. Філософія доводить, що освіта є дієвим засобом вирішення глобальних проблем сучасності: війни та миру, екології, технічних загроз і т.д.
 2. Філософія освіти має цілу низку завдань. Це аналіз й осмислення сучасного стану системи освіти та дослідження спрямованості стратегічних змін у сфері освіти. Вивчення способів систематизації й структуризації педагогічних знань та виявлення найбільш оптимальних критеріїв і способів структуризації педагогічних знань. Ще одним завданням філософії є остаточне з'ясування суті та змісту самого поняття "філософія освіти".

До завдань соціології освіти відносять: -вивчення потреб в освіті,розуміння й оцінка її ролі в житті суспільства та особистому житті людини. - оцінка рівня і якості знань у контексті їх соціальної значущості -аналіз ставлення суспільства і тиххто навчається. до освіти, виявлення її соціальної цінності. -виявлення ролі освіти як чинника соціального статусу - визначення міри впливу освіти на динаміку моральних потреб і інтересів Соціологія повинна сприяти системному реформуванню освіти згідно з найновітнішими досягненнями сучасної світової науки й адекватним урахуванням умов ринку.--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 14:13, 7 травня 2016 (EEST)Доброго дня, Альона Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №2 Освіта в Україні та країнах світу. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. Визначте зміст стратегії освіти і місце в ній освітньої парадигми?
 2. Назвіть сучасні зарубіжні підходи до освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:07, 4 травня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Зміст стратегії освіти має складати її мета, означення сил для реалізації відповідних освітніх програм і завдань, соціально-політичне, матеріально-фінансове та наукове забезпечення всіх потреб, а також бажані результати реалізації стратегічних завдань. Стратегія освіти повинна передбачати вплив розвитку освіти на всі клітини суспільства, на сві галузі господарства, суспільний стан, рівні духовного життя тощо. А прадигма освіти повинна обов'язково мати два аспекти: погляд на майбутнє певної ділянки суспільної діяльності з метою її кардинального вдосконалення. А також практичні дії по досягненню поставленої мети. З моєї точки зору прадигма в нашій освіті майже відсутня. Адже одне з головних завдань освіти давати якісні знання. А як показує практика знання з кожним роком погіршуються. І цьому є низка причин: серед яких, з моєї точки зору, є постійні експеременти та зміни програм (не в кращу сторону), відсутність елементарно підручників іноді майже весь навчальний рік, недостатня кількість підручників, перенасиченість програм і багато іншого.
 2. Американський, Азійський, Європейський --Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 14:55, 7 травня 2016 (EEST)


Доброго дня, Альона Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №3 Освіта в інформаційному суспільстві. Опрацювавши матеріал дайте відповідь на запитання. Які позитивні моменти можна виділити в інформатизації освіти?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 08:05, 13 травня 2016 (EEST)


Ваша відповідь:

 1. Дає можливість швидко отримувати інформацію, дізнаватись новини і т.д.
 2. Дає можливість налагоджувати зв'язок між відділом освіти - методисиами - вчителями - батьками. --Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 19:31, 5 жовтня 2016 (EEST)


Доброго дня, Альона Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №4 Євроінтеграційна стратегія України: науково-освітні перспективи. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягає сутність Болонського процесу?
 2. Коли і ким було започатковано Болонський процес?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:40, 13 травня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

 1. Суть Болонського процесу полгає в запровадженні дворівневої системи вищої освіти: базової (бакалаврат), повної (магістрат) другий рівень неможливий без успішного закінчення першого. Запровадження системи кредитних одиниць. Видання взаємоузгоджених й уніфікованих додатків до дипломів для запровадження рівнів вищої освіти (бакалавра і магістра), які зрозумілі прозорі та зіставні між собою на всьому європейському (Болонському) просторі. Стимулювання мобільності і створення умов для вільного переміщення студентів, викладачів, науковців, менеджерів освіти в межахБолонського простору. Розвиток європейської співпраці у сфері контролю якості вищої освіти з метою напрацювання зіставних критеріїв і методологій. Посилення європейського виміру вищої освіти, насамперед у сферах наукових досліджень і проектуванню нових конкурентноспроможних освітніх програм.
 2. Болонський процес було започатковано західноєвропейськими державами в кінці 90-х рр. ХХ ст.--Зозуля Альона Володимирівна (обговорення) 20:04, 5 жовтня 2016 (EEST)


Доброго дня, Альона Володимирівна! За розкладом ми працюємо на інтерактивному практичному занятті. Прошу Вас опрацювати матеріал за посиланням інтерактивного практичного заняття №5 Сучасні наукові дослідження. Опрацювавши матеріал дайте відповіді на запитання.

 1. Як Ви розумієте термін квазінаука?
 2. Назвіть основні елементи дослідницької системи?

З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:37, 20 травня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

Індивідуальні заняття

Доброго дня, Альона Володимирівна! Запрошую Вас до індивідуального заняття. Прошу ознайомитися з матеріалами Індивідуального заняття №1 Сутність і співвідношення парадигми та стратегії освіти. Після опрацювання матеріалу дайте відповідь на запитання:

Як співвідносяться поняття «парадигма освіти» та «стратегія освіти»?

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:39, 25 травня 2016 (EEST)


Ваша відповідь:Доброго дня, Альона Володимирівна! Запрошую Вас до індивідуального заняття №2. Прошу ознайомитися з джерелами: 1. Василь Шинкарук Забезпечення якісної освіти впродовж життя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine2015.org.ua/tsil2 . 2. Здіорук С.І., Іщенко А.Ю., Карпенко М.М. Аналітична доповідь. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання засобів забезпечення випереджального розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Science_educational-e2f67.pdf . 3. Карпенко М.М. Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя: чинники і механізм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2011_4/045-051.pdf . 4. Карпенко М. Аналітична записка. Освіта протягом життя: світовий досвід і Українська практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/252/ . 5. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія / Н. Никало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 9–22. 6. Сігаєва Л. Е. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ) : монографія / за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ТОВ «ЕКМО», 2010. – С. 318; та дайте відповіді на запитання:

1) Назвіть три основні форми освіти?;

2) Як Ви розумієте термін "відкрита освіта"?.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 14:11, 14 вересня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

Консультації

Доброго дня, сьогодні з 09.30 по 10.50 у нас з Вами час для консультації. Якщо у Вас виникли запитання, я буду рада дати на них відповіді. --Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:40, 5 вересня 2016 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня, Шановні колеги! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Стратегічні зміни в сучасній системі освіти України". На Вашу думку, чи потребує змін та доповнень сучасна система освіти України? Що з традиційного навчання треба зберегти і чому? З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:10, 1 червня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:Доброго дня, Шановні колеги! Сьогодні за розкладом маємо Тематичні дискусії (Інтернет - семінари). Прошу співпрацювати за темою "Освіта як цінність". На Вашу думку, що таке освіта? У чому ж полягає цінність освіти?З повагою Людмила Олександрівна Рідченко.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:50, 19 вересня 2016 (EEST)


Ваші відповіді:

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, Шановні колеги! На сьогоднішньому занятті ваше завдання полягає у наступному: Вам потрібно перейти за наступним посиланням Проведення та перевірка модульного контролю,ознайомтесь з запитаннями та дайте на них відповіді. Бажаю успіхів!

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 11:27, 15 червня 2016 (EEST)Доброго дня, Альона Володимирівна! Переглянула всю Вашу роботу в модулі. Дякую за участь у роботі над матеріалом. Але нажаль зарахувати Вам соціально-гуманітарний модуль неможу, адже Ви не виконали інтерактивні практичні заняття №3, №4, №5, індивідуальні заняття №1, №2, тематичні дискусії №1, №2.

--Рідченко Людмила Олександрівна (обговорення) 09:57, 3 жовтня 2016 (EEST)