Викладання історії в 5-6 класах в умовах впровадження нового Державного стандарту

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Соціально-гуманітарний модуль

Вивчаємо джерела

Обговорюємо

Підводимо підсумки

Методика викладання історії

Вивчаємо джерела

  • ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 // [Електронний ресурс] Доступ до матеріалу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#n241
  • Десятов Д.Л. Нова навчальна програма з історії: стратегічні перспективи та вимоги до організації уроку історії // [Електронний ресурс] Доступ до матеріалу:http://historymoippo.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
  • http://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_1980304043.pdf Гісем О.В. Вступ до історії України. 5 клас: конспекти уроків /О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 152 с. — (Бібліотека вчителя). ФРАГМЕНТ
  • Практичні заняття з історії у 5 класі: Методичні поради до проведення практичних занять з історії України у 5 класі / Упорядник Н.М.Степанова. – Черкаси: Видавництво Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, 2013. – 68 с. // [Електронний ресурс] Доступ до матеріалу:[1]

Обговорюємо

Підводимо підсумки

ІКТ у викладанні предметів

Вивчаємо джерела

Обговорюємо

Підводимо підсумки

Педагогічна інноватика

Вивчаємо джерела

  • Дичківська І.М.Інноваційні педагогічні технології. Підручник/І.М.Дичківська.-2-ге вид., доповн.-К.,2012.-С.17-56.
  • Методичний порадник:форми і методи навчання/ Автор-укладач Б.О.Житник.-Х.:Вид.група "Основа",2005.-128с.

Обговорюємо

Ми переконуємось,що використання сучасних прийомів, методів, технологій в умовах впровадження нового Держ.стандарту на уроках історії дозволяє максимально підвищити ефективність навчально – виховного процесу , дає можливість створити такі умови ,коли всі учні залучаються до активної , творчої навчальної діяльності , процесу самонавчання , самореалізації , вчаться спілкуватись ,співпрацювати , критично мислити , відстоювати свою позицію. Підготовтесь до дискусії:"Чи може вітчизняна система освіти вийти з кризи, запозичивши якусь цілісну ефективну освітню систему, яку можна було б взяти за звірець?" --З повагою Матковська Марина Вікторівна 13:25, 10 червня 2014 (EEST)

Підводимо підсумки

Психологія

Вивчаємо джерела

Пропоную звернутись до літературних джерел запропонованих до розгляду у модулі дискусії «Методика викладання історії» та при вивченні навчальної дисципліни «Психологія», розташованих на моїй сторінці обговорення (ми до них зверталися, працюючи на інтерактивних практичних заняттях за темою «Формування особистості учня» [12, с.42-60]).

--з повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна 12:34, 3 червня 2014 (EEST)

Обговорюємо

Доброго дня, колеги!

У рамках запропонованої до Вашої уваги теми дискусії розглянемо питання психолого-педагогічних аспектів організації особистісно зорієнтованого підходу у навчально-виховному процесі, про важливість якого зазначено у загальній частині Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: «п.15) особистісно зорієнтований підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні».

При визначенні розділу III. Освітня галузь «Суспільствознавство», зазначається, що метою освітньої галузі «Суспільствознавство», яка складається з історичного та суспільствознавчого компонентів, є забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві.

При розгляді «Суспільствознавчого компоненту» говориться, що метою навчання суспільствознавства є створення умов для розвитку особистості компетентного, активного, відповідального громадянина України, члена європейської і світової спільноти, що здатний сприймати та ефективно відповідати на сучасні індивідуальні та суспільні виклики і загрози. Завданнями освітньої галузі є: забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, вчитися протягом усього життя.

Пропоную винести на дискусію обговорення умов, принципів, методів, механізмів тощо, які дозволяють у навчально виховному процесі вивчати особистість учня середньої ланки засобами свого предмету і як результат впливати на його становлення. Прошу кожного з Вас запропонувати по одному чиннику (у лаконічній формі), який допомагає педагогу в організації даної діяльності. Таким чином, наприкінці дискусії завдяки Вашим думкам ми зможемо визначитись із загальним баченням питання в рамках організованої дискусії.

--з повагою, Сидоренко Ірина Валеріївна 12:46, 3 червня 2014 (EEST)

Підводимо підсумки