Обговорення користувача:Сидоренко Ірина Валеріївна

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Психологія

         Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня

План

1. Автори-розробники питань з психології особистості.

2. Визначення поняття онтогенез.

3. Індивід – людина як біологічна істота.

4. Особистість як свідомий суб’єкт предметної діяльності та активний діяч соціального прогресу суспільства.

5. Якості особистості. Основні прояви особистісного становлення дитини у різних вікових періодах.

6. Вивчення особистості учня засобами навчального предмету.

7. Комплексний психолого-педагогічний моніторинг: управління розвитком особистості учня у навчально-виховному процесі

Рекомендована література

1. Бех І. Д. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 3. – С. 5-12.

2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

3. Костюк Г. С. Навчально–виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л. М. Проколієнко. – К.: Рад. шк., 1989. – 608 с.

4. Максименко С. Особистість: генетичний аспект // Психолог. – 2003. – № 18 – 19. – С. 1 – 24 (вкладка).

5. Платонов К. К. Структура и развитие личности / Отв. ред. А. Д. Глоточкин. – М.: «Наука», 1986. – 254 с.

6. Психология формирования и развития личности / Под ред. Л. И. Анцыферова. – М.: Педагогика, 1987. – 238 с.

7. Психология развивающейся личности / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Педагогика, 1987. – 238 с.

8. Психология человека от рождения до смерти / Под общ. ред. А. А.Реан. – СПб.: прайм-Еврознак, 2001. – 656 с.

9. Сидоренко І. В. Особливості організації комплексного психолого-педагогічного моніторингу особистості учня // Освіта Сумщини. – 2016. – № 1(29). – С. 25-26.

10. Сидоренко І. В. Вивчення особистості учня в процесі особистісно орієнтованого навчання // Професіоналізм педагога в котексті європейського вибору України Міжнародна 7 конференція. – Ялта: РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 2010. – С. 94-97.

11. Сидоренко І. В. Особистість у філософських концепціях, їх зв'язок з іншими науками // Освіта Сумщини. – 2010. – № 1. – С. 41-42.

12. Сидоренко І. В. Природа та сутність людини: історично-філософські та соціальні аспекти // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія та практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: РВВ СОІППО, 2010. – С. 102-103.

13. Сидоренко І.В. Психологія особистості: сутність проблеми та тенденції // Особистість, суспільство, політика: Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. / упоряд. С. Терепищий. – Люблін: WSEI, 2016. – С. 65-68.

14. Сидоренко І. В. Психологія особистості: управління процесом розвитку та формування особистості учня. – Суми: «Ризографцентр», 2011. – 100 с.

15. Сидоренко І. В. Психологічна концепція особистості у науковій проекції // ОсвітаСумщини. – 2016. – № 3. – С. 31-33.

16. Сидоренко І. В. Філософська теорія особистості про соціально-біологічну природу людини // Освіта Сумщини. – 2010. – № 2. – С. 44-45.

17. Сидоренко І. В., Панченко С. М. Вивчення особистості учня засобами комплексного психолого-педагогічного моніторингу // Психолог. – 2007. – № 47 (287). – С. 4-9.

18. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 864 с.


                 Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми 

План

1. Сутність поняття обдарованість.

2. Типи обдарованості. Визначення видів обдарованості.

3. Основні показники креативності.

4. Звязок інтелекту та креативності.

5. Рівень навчальних досягнень обдарованих учнів.

Рекомендована література

1. Барташников А. А., Барташникова И. А. Учись мыслить. – Х.: Фолио, 1998. – 480 с.

2. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. – М: Знание, 1991. – 80 с.

3. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2000. – 368 с.

4. Журавльова Т. Г. Обдаровані діти: індивідуально-психологічні особливості та проблеми навчання. – Управління школою. – 2002. – №7. – С. 15-18.

5. Костюк Г. С. Навчально–виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л. М. Проколієнко. – К.: Рад. шк., 1989. – 608 с.

6. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с.

7. Мелхорн Г., Мелхорн X. Г. Гениями не рождаются. – М.: Просвещение, 1989. – С. 99.

8. Одаренные дети: Пер. с англ./ Общ. ред. Г. В. Бурменской и В. М. Слуцкого. – М.: Просвещение, 1991. – 111 с.

9. Рибальченко В. В., Юрін О. М., Перелюбська А. М. Організація роботи з обдарованими і здібними учнями: проблеми і шляхи розвязання. – Управління школою. – №7. – 2002. – С. 19-26.

10. Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Мозг. Обучение. Здоровье. – М.: Просвещение, 1989.

11. Сидоренко І. В. Виявлення обдарованих дітей: психолого-педагогічні підходи // Освіта Сумщини. – 2009. – № 3. – С. 56-58.

12. Сидоренко І. В. Інтелект та креативність: сутність проблеми та особливості взаємозв'язку // Освіта Сумщини. – 2015. – № 2. – С. 9-12.

13. Сидоренко І. В. Обдарованість як предмет психолого-педагогічного аналізу // Педагогічна Сумщина. – 2007. – № 4. – С. 56-58.

14. Сидоренко І. В., Панченко С. М. Здібності, обдарованість, талант, геніальність: психологія взаємозвязку та відмінностей // Обдаровані діти: Діагностика та супровід / Упоряд. Т. Червонна. – К.: Шк. світ, 2008. – С. 4-12.

15. Сидоренко І. В. Творче мислення педагогів та учнів: взаємозв’язок, сучасні підходи з активізації та розвитку // Освіта Сумщини. – 2014. – № 4. – С. 62-64.


                     Психологічні аспекти гендерної освіти

План

1. Зміст поняття «гендер».

2. Фактори, що призводять до гендерних відмінностей.

3. Вікові етапи з формування статеворольової ідентичності.

4. Моделі організації шкільного навчання.

Рекомендована література

1. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 320 с.

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

3. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – http:// bookap.info/ genpsy/ ilyin/ gl1.shtm.

4. Кон И. С. Психология половых различий // Вопросы психологии. – 1981. – № 2. – С. 47-57.

5. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві). – К.: 1998.

6. Либин А. В. Половые различия: биологическая эволюция и социальные традиции // Дифференциальная психология. – М.: Смысл, 1999.

7. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.

8. Сидоренко І. В. Соціально-психологічні чинники виникнення гендерного підходу в освіті // Освіта Сумщини. – 2012. – № 4.- С. 39-41

9. Сидоренко И. В. Формирование гендерного подхода в образовании в контексте социально-педагогического анализа преемственности ценностей // Социокультурные механизмы преемственности ценностей: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Иркутск, 16-17 ноября 2012 г.). – М. : Культурная революция, 2012. – С. 173-182

10. Сидоренко І. В. Формування гендерного підходу в освіті: психолого-педагогічний аналіз проблеми // Освіта Сумщини. – 2013. – № 1.- С. 15-17

11. Титаренко Т. М. Такие разные дети. – К.: Рад. школа, 1989. – 144 с.

12. Хамитов Н. Философия и психология пола. – К.: Ника-Центр, 2001. – 224 с.

13. Хрипкова А. Г., Колесов Д. В. Девочка – подросток – девушка. – М.: Просвещение, 1981.

14. Хрипкова А. Г., Колесов Д. В. Мальчик – подросток – юноша. – М.: Просвещение, 1982.

15. Юферева Т. Образы мужчин и женщин в сознании подростков // Вопросы психологии. – 1985. – № 3. – С. 137-146.


          Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів

План

1. Роль тестування як засобу оцінювання якості навчальних досягнень учнів на сучасному етапі реформування освіти.

2. Використання методу запитань у діяльності педагога.

3. Формати тестових завдань.

4. Технологія складання тестових завдань.

Рекомендована література

1. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. – М.: Центр тестирования, 2002. – 240 с.

2. Аванесов B.C. Научные проблемы тестового контроля знаний. М.: Исследовательский центр, 1994. – 135 с.

3. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб: Питер Ком, 1999. – 528 с.

4. Шпильовий В. Д., Жида В. Г. Створення тестів для проведення тестового контролю якості підготовки. – Луганськ: Вид-во Східноукр. держ. ун-ту, 1997. – 78 с.

5. Розенберг Н. М. Проблемы измерения в дидактике. – К.: Вищ. шк., 1979. – 176 с.

6. Сидоренко І. В. Комп'ютерне тестування студентів як засіб удосконалення навчального процесу у вищому навчальному закладі // Освіта Сумщини. – 2010. – № 4. – С. 47-48.

7. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М.: Народное образование, 2000. – 352 с.

8. Татур А. О. и др. Стандарты и тесты в образовании. – М.: МИФИ, 1995. – 48 с.