Освітній менеджмент Лавриненко В.Я.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня, пані Лавриненко,рада Вас вітати в розділі "Освітній менеджмент". Тема заняття - Лідер в освіті. Зверніть увагу на теоретичний матеріал та дайте відповідь на питання. - Охарактеризуйте поняття "лідер" - Розкрийте сутність формального та неформального лідерства в освітній організації. Наведіть приклад. Дякую, чекаю на відповідь. З повагою Атрощенко Н.М.--Атрощенко Наталія Миколаївна (обговорення) 13:12, 10 червня 2015 (EEST)

Доброго дня. Лідер - це особа, яку визнає група людей, і здатна вести всіх завдяки авторитету, досвіду, людських якостей за собою. Лідер і керівник - поняття не тотожні. Керівник на підлеглих може впливати засобами влади. Лідер має послідовників, а не підлеглих. Лідерство грунтується на процесі соціального впливу. Можна бути керівником освітньої організації і не бути лідером. Ідеальний варіант, коли управлінець і лідер - одна особа. Тоді відбувається поєднання різних джерел влади і дії спрямовані на спонукання членів педколективу до досягнення загальних цілей. На щастя, мені довелося працювати в колективі, очолюваному формальним лідером, директором Грунської ЗОШ І-ІІІ ступенів Колядою О.В. Він мав незаперечний авторитет як фахівець - учитель інформатики (його вихованець Лавриненко Р. був неодноразовим переможцем Всеукраїнських предметних олімпіад і конкурсів програмістів). Відзначався енергійністю, далекоглядністю, послідовністю, рішучістю, людяністю, готовністю прийти на допомогу тим, хто її потребує. Умів об'єктивно оцінювати якості підлеглих і сприяв, щоб вони в повній мірі застосовували їх у спільній справі. За час його керівництва освітній заклад досягнув високої результативності праці (10 років підряд школа займала перше місце в Охтирському районі за результатами участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах) та з освоєння ІКТ. З повагою Лавриненко В.Я. --Лавриненко Валентина Яківна (обговорення) 22:32, 11 червня 2015 (EEST)


Доброго дня, рада Вас вітати. Те ма сьгодні заняття "Стратегічний менеджмент". Зверніть увагу на теоретичний матеріал та дайте відповідь на питання.

  • Для чого потрібне стратегічне планування в школі. Наведіть приклад.
  • Які види стратегічного планування Ви використовуєте в роботі.
  • Дайте визначення поняття "планування".

З повагою --Атрощенко Наталія Миколаївна (обговорення) 13:03, 16 червня 2015 (EEST) Чекаю відповідь!

Доброго дня, Наталіє Миколаївно!

1. Стратегічне планування - планування на перспективу, яке вказує напрям дій для забезпечення місії школи. Стратегічне планування стимулює позитивну динаміку розвитку, допомагає досягти цілей. Наприклад: Концепія інноваційного розвитку ЗНЗ.

2. Використовую такі види стратегічного планування: Національну доктрину розвитку освіти; Концепцію розвитку освіти України на період 2015-2025 років; Концепцію розвитку школи на 2015-2025 роки.

3. Планування - вид управлінської діяльності, спрямований на визначення цілей і майбутнього стану закладу, а також ресурсів, необхідних для їх досягнення.--Лавриненко Валентина Яківна (обговорення) 19:01, 20 червня 2015 (EEST)


Доброго дня, тема нашої зустрічі "методи та моделі прийняття управлінських рішень в управлінні навчальним закладом". Подумайте та дайте відповідь на запитання.

  • Що таке оптимальне рішення, прийняте кевіником навчального закладу.
  • Опишіть, які моделі прийняття управлінських рішень, Ви, використовуєте у своїй діяльності. Наведіть приклад.

Дякую. Чекаю відповіді.--Пінчук Діана Миколаївна (обговорення) 12:10, 30 вересня 2015 (EEST)

Доброго дня, шановна Діано Миколаївно! Я опрацювала тему "Методи та моделі прийняття управлінських рішень в управлінні навчальним закладом". Вважаю, що основне завдання керівника - це своєчасне прийняття правильних рішень. Неправильне рішення може мати непоправні наслідки. Правильне, але невчасне рішення - теж неефективне. Тому керівник навчального закладу повинен знати техніку, чинники ефективності і принципи прийняття рішень. Рішення - це результат аналізу, прогнозування, оптимізації, обґрунтування і вибору з безлічі варіантів досягнення конкретної мети. Рішення й повинні бути підпорядковані головній меті - виконанню поставлених завдань. Прийняття рішення є свідомим вибором серед наявних варіантів або альтернатив напряму дій, що скорочують розрив між справжнім і майбутнім бажаним станом навчального закладу. Таким чином, даний процес включає багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні такі, як проблеми, цілі, альтернативи і рішення як вибір альтернативи. Отже, рішення повинне мати ясну мету, бути обгрунтованим, правомірним, конкретним, реальним, гнучким, визнаним. Керівник повинен бути перш за все компетентний для цього, чітко усвідомлювати відповідальність за наслідки реалізації прийнятого рішення і брати на себе цю відповідальність. Оптимальним вважаю рішення, що найбільше відповідає цілям і завданням.

У практиці своєї роботи найчастіше використовую колективні методи обговорення і прийняття рішень. Це процедура, яка припускає використання методів відкритого обговорення альтернативних варіантів рішення, додатковий обмін інформацією між особами, що беруть безпосередню участь у процесі прийняття рішень, узгодження протилежних точок зору, пошук компромісу.--Лавриненко Валентина Яківна (обговорення) 20:12, 30 вересня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго ранку, Ви, успішно опрацьовуєте теми вищезазначених питань. Сьогодні наша зустріч присвячена проблемі "Якісне надання освітніх послуг". Дайте відповідь на запитання.

  • Опишіть процес моніторингу якості освіти як педагогічної проблеми.
  • Визначте, що розуміють під наданням якістних освітніх послуг в системі управління освітою.

Дякую за увагу. Чекаю на відповідь. --Пінчук Діана Миколаївна (обговорення) 10:18, 2 жовтня 2015 (EEST)

Відповіді:

1. Процес моніторингу якості освіти:

Перший етап — визначення об'єкта моніторингу й напрямків, за якими збирається інформація (наприклад, об’єкт – клас і паралель, напрям – якість знань, організація навчального процесу); відбір критеріїв, за якими визначатиметься стан об’єкта на початковому, проміжному, підсумковому етапах (наприклад, кожна відповідь оцінюється і переводиться у відсоткове співвідношення; потім за результатами складається діаграма для порівняння; в кінці робиться висновок щодо мети моніторингу; підбір інструментарію (засобів і способів отримання інформації про властивості об'єкта).

Другий етап — практичний. Відбувається збір інформації. Це можливо здійснити за допомогою спостереження, аналізу документів, відвідування уроків, рейтингу, контролю, анкетування, тестування, інтерв'ю, самооцінки. Цей етап потребує найбільшої затрати часу, різноманітних видів діяльності.

Третій етап — аналітичний. Обробка й систематизація інформації, яку доцільно накопичувати у вигляді таблиць, діаграм, графіків, різноманітних вимірювальних шкал.

Четвертий - вироблення рекомендацій (стратегій змін) щодо розвитку дослідуваного об'єкта.

П'ятий етап - корекційний.

Шостий - виявлення змін після реалізації коригуючих заходів.--Лавриненко Валентина Яківна (обговорення) 10:09, 4 жовтня 2015 (EEST)

2. Якість освіти - це збалансована єдність якості умов, якості освітнього процесу і якості результату, відповідність освітньої системи цілям, потребам і соціальним нормам (стандартам) освіти. При цьому можна виділити внутрішні і зовнішні показники якості освіти у загальноосвітніх школах. Зокрема, до внутрішніх характеристик якості загальної середньої освіти можна віднести: а) якість освітнього середовища (відповідність освіти вимогам часу, що характеризується переходом до високотехнологічного інформаційного суспільства, ефективність науково-методичної роботи, належне матеріально- технічне забезпечення навчального процесу, кадровий потенціал школи тощо); б) якість реалізації освітнього процесу (науковість і доступність змісту освіти, рівень компетентності управління, професійна підготовка суб'єктів викладання, їхні особистісні якості (порядність, відповідальність, принциповість, толерантність тощо), ефективність методів навчання, навчально-методичне забезпечення процесу підготовки (навчальні посібники, методичні розробки), задоволення різноманітних освітніх потреб тощо); в) якість результатів освітнього процесу (відповідність навчальних досягнень учнів державним освітнім стандартам, розвиток їх мислення, ступінь соціальної адаптації, культури і вихованості учнів, динаміка індивідуальних досягнень у самовизначенні, саморозвитку, самореалізації тощо). Зовнішні показники якості освіти характеризують її як соціальну інституцію, що відображає ефективність функціонування освітньої системи, її вплив на людину і суспільні процеси, задоволення потреб особистості і держави загалом.--Лавриненко Валентина Яківна (обговорення) 10:28, 4 жовтня 2015 (EEST)

Консультації

Доброго дня, шановний керівник! Дякую всім тим хто вже встиг зробити повномірні відповіді на опрацьовані теми. Всіх останніх прошу опрацюйте зазначені питання з тем. Зверніть увагу, що наступного тижня у нас по розкладу заняття,з новими темами. Якщо є питання звертайтесь. Дякую. Чекаю на зустріч. --Пінчук Діана Миколаївна (обговорення) 11:21, 2 жовтня 2015 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Проведення та перевірка модульного контролю