Педагогічна інноватика Радченко І.Ю.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день! Сьогодні за розкладом у нас інтерактиане практичне заняття. На моїй сторінці обговорення Ви знайдете теоретичний матеріал. Опрацюйте його та дайте відповіді на питання:

 • У чому суть технологічності в освіті?
 • Що таке технологічний підхід у навчанні?
 • Простежте еволюцію поняття "педагогічна технологія".


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 08:23, 27 березня 2015 (EET)

 1. 1. Технологічність – це сукупність властивостей, що відображають оптимальні затрати часу, праці, коштів тощо.

Будь-яка педагогічна технологія має відповідати деяким основним методологічним вимогам (критеріям технологічності), зокрема концептуальності (кожна педагогічна технологія має спиратися на відповідну наукову концепцію, що охоплює філософське, психологічне, дидактичне і соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітніх цілей); системності (педагогічна технологія повинна мати всі ознаки системи: логіка процесу, взаємозв'язок усіх його частин, цілісність); керованості, що припускає діагностування , планування, проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобами і методами з метою корекції результатів; ефективності (сучасні педагогічні технології існують у конкурентних умовах і повинні бути ефективними за результатами й оптимальними витратами, гарантувати досягнення запланованого стандарту навчання); відтворюваності - йдеться про можливість застосування (повторення, відтворення) педагогічної технології в інших однотипних освітніх установах, іншими суб'єктами.

 1. 2. У вітчизняній практиці технологічний підхід почали використовувати близько двадцять років тому. Перші спроби зробили Т.А. Ільїна та М.В. Кларін під час аналізу іноземного досвіду. Думки про технологізацію освіти висловлював ще Я.А. Коменський 400 років тому. Він виділив таке: вміння правильно визначати мету, обирати засоби досягнення її та формувати правила користування цими засобами. Елементи технологічного підходу можна знайти і в працях більшості видатних іноземних та вітчизняних педагогів, таких як А. Дистервег, Й.Г. Песталоцці, Л.М. Толстой, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та інших. технологія – це наукова і/або практично обґрунтована система діяльності, яку людина застосовує з метою перетворення оточуючого середовища, виробництва матеріальних або духовних цінностей. "Технологічний підхід до навчання" ставить мету сконструювати навчальний процес, відштовхуючись від заданих первинних установок (соціальный заказ, навчальні орієнтири, цілі і зміст навчання); етапи такого конструювання: постановка цілей і їх максимальне уточнення з орієнтацією на досягнення результатів (цьому етапу надається першочергове значення); підготовка навчального матеріалу організації всього ходу навчання у відповідності з навчальними цілями; оцінка результатів, корекція навчання, направлена на досягнення поставлених цілей; заключна оцінка результатів". Застосовуючи стосовно діяльності учителя він означає володіння способами конструювання навчального процесу на основі чіткого узгодження цільових установок; смисл такого конструювання - більш високий результат, що досягається швидше і з меньшими затратами, ніж раніше. Розрізняється технологічний підхід до навчання а) у вузькому смислі слова - конструювання навчального процесу на основі узгодження цілей навчання; б) в широкому смислі слова - особливу організацію навчання, при якій головним є чітка постановка цілей навчання і послідовність процедури їх досягнення.
 1. 3. Технології є об'єктивним процесом еволюції освіти. Педагогічна технологія - це системний, концегпуальний, нормативний, варіативний опис діяльності педагога та учня, спрямований на досягнення загальноосвітньої мети. Будь-яка сучасна педагогічна технологія є синтезом досягнень педагогічної науки і практики, поєднання традиційних елементів минулого досвіду і того, що народжено суспільним прогресом, гуманізацією і демократизацією суспільства. ЇЇ джерело і складові: соціальні перетворення і нове педагогічне мислення; педагогічна, психологічна і суспільні науки; передовий педагогічний досвід; український і зарубіжний досвід минулого; етнопедагогіка. Жодна технологія не є універсальною, тому кожна з них вимагає вироблення власного технологічного підходу до її використання в конкретних ситуаціях.Слово "технологія" грецького походження й означає "знання про майстерність".Поняття "педагогічна технологія" останнім часом дедалі більше поширюється в науці й освіті. Його варіанти - "педагогічна технологія", "технологія навчання", "освітні технології", "технології в навчанні", "технології в освіті" - широко використовуються в психолого-педагогічній літературі і мають понад 300 формулювань, залежно від того, як автори уявляють структуру і компоненти освітнього процесу. . Аналіз еволюції поняття "педагогічна технологія" дає змогу прогнозувати технологічні тенденції в освіті. Трансформація терміна - від "технології в навчанні" до "технології освіти", а потім до "педагогічної технології" - відповідає зміні його змісту, що охоплює, відповідно, визначені періоди.У Росії термін "педагогічна технологія" згадується в 20-ті роки в роботах з педології, заснованих на працях з рефлексології (І.П. Павлов, В.М. Бехтєрєв, А.А. Ухтомський, С.Т. Шацький). Одночасно користалися і терміном "педагогічна техніка", що згадується у Педагогічній енциклопедії 30-х років. Педагогічна техніка визначається як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять.Запровадження перших програм аудіовізуального навчання в США в 30-х роках не тільки започаткувало технологічну революцію в освіті, а й відкрило дискусію, яка триває дотепер, про сутність, предмет, концепції, дефініції, парадигми і джерела розвитку нової галузі педагогічної науки та нової дисципліни - педагогічної технології. У центрі дискусій перебуває понятійний апарат численних видань із проблем педагогічної технології, у тому числі понад 20 спеціалізованих журналів. Педагогічну технологію у світовому педагогічному просторі опрацьовують розгалужені локальні центри, національні і міжнародні центри, асоціації й інститути, де здійснюється підготовка професіональних педагогів-технологів.

Перший період (40-ві - середина 50-х рр.) характеризується появою в школі різноманітних технічних засобів пред'явлення інформації - запису і відтворення звуку і проекції зображень, об'єднаних поняттям "аудіовізуальні засоби". Магнітофони, програвачі, проектори і телевізори, використовувані в школі того часу, було призначено в основному для побутової мети, тому термін "технологія в навчанні" означав застосування досягнень інженерної думки в навчальному процесі. Другий період (середина 50-х - 60-х рр.) запровадження технологічного підходу позначено виникненням програмованого навчання. Було розроблено аудіовізуальні засоби, спеціально призначені для навчальної мети: засоби зворотного зв'язку, електронні класи, навчальні машини, лінгафонні кабінети, тренажери тощо. На відміну від терміна "технологія навчання", тотожного поняттю "ТЗН" (технічні засоби навчання), під "технологією освіти" мали на увазі науковий опис (сукупність засобів і методів) педагогічного процесу, що неминуче приводить до запланованого результату. На початку 60-х років термін "педагогічна технологія" з'явився на сторінках закордонної преси, у назвах багатьох педагогічних журналів високорозвинених капіталістичних країн. У США це журнал "Педагогічна технологія" (1961 р.), у Великій Британії - "Педагогічна технологія і програмоване навчання" (1964 р.), в Японії (1965 р.) та Італії (1971 р.) - однойменні журнали. У 1967 р. в Англії створено Національну раду з педагогічної технології, у США - Інститут педагогічної технології. Для третього періоду (70-ті роки) характерні три особливості. По-перше, відбувається розширення бази педагогічної технології. Крім аудіовізуальної освіти і програмованого навчання, фундамент педагогічної технології надбудували інформатика, теорія телекомунікацій, педагогічна кваліметрія, системний аналіз і педагогічні науки (психологія навчання, теорія керування пізнавальною діяльністю, організація навчального процесу, наукова організація педагогічної праці). По-друге, змінюється методична основа педагогічної технології, здійснюється перехід від вербального до аудіовізуального навчання. По-третє, починає активно здійснюватися підготовка професіональних педагогів-технологів. У 80-х роках почався четвертий етап в еволюції поняття "педагогічна технологія". Його характерні риси - створення комп'ютерних лабораторій і дисплейних класів; зростання кількості та якості педагогічних програмних засобів. Пропонована періодизація еволюції поняття може бути прив'язана до конкретних дат, що є віхами в історії педагогічної технології: 1946 р. - запровадження плану аудіовізуальної освіти в університеті штату Індіана США (автор - Л.К. Ларсон); 1954 р. - висунення ідеї програмованого навчання (автор Б.Ф. Скиннер); 1961 р. - відкриття відділення технології навчання в університеті Південної Каліфорнії (керівник - Д.Д. Фіни); 1968 р. - розробка і впровадження мови програмування ЛОГО в школі (Массачусетський технологічний інститут США, керівник С. Пейперт); 1976 р. - створення першого персонального комп'ютера "Зппл" (автори - С. Джобс, С. Уозник); 1981 р. - застосування з навчальною метою спеціальних програмних засобів дисплейних класів; 1990 р. - використання інтерактивних технологій в освіті.

--Радченко Ірина Юріївна (обговорення) 21:14, 12 квітня 2015 (EET)

Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

 • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 14:21, 15 квітня 2015 (EEST)

Моя відповідь:

Освітня технологія — це система засобів, форм і способів організації освітньої взаємодії, що забезпечують ефективне управління і реалізацію освітнього процесу на основі комплексу цілей і певним чином сконструйованих інформаційних моделей освоюваної реальності — вмісту освіти.

Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомівнавчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу (Б. Т. Лихачов).

Педагогічна технологія - це змістовна техніка реалізації навчального процесу (В. П. Беспалько).

Педагогічна технологія - це опис процесу досягнення планованих результатів навчання (І. П. Волков).

Педагогічна технологія - це продумана у всіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя (В. М. Монахов).

Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО).

Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічних цілей (М. В. Кларін). У нашому розумінні педагогічна технологія є змістовним узагальненням, що вбирає в себе смисли всіх визначень різних авторів (джерел).

Поняття «педагогічна технологія» може бути представлене трьома аспектами. 1) науковим: педагогічні технології - частина педагогічної науки, що вивчає й розробляє цілі, зміст і методи навчання та проектує педагогічні процеси; 2) процесуально-описовим: опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів і засобів для досягнення планованих процесуально-діючим: здійсненнятехнологічного (педагогічного) процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів. Таким чином, педагогічна технологія функціонує і як науки, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, і як система способів, принципів і регулятивів, застосовуваних у навчанні, і в якості реального процесу навчання.

Поняття «педагогічна технологія» в освітній практиці вживається на трьох ієрархічно супідрядних рівнях: 1) Загальпедагогічний (загальнодидактичний) рівень: загальнопедагогічна (загальнодидактична, загальновиховна) технологія характеризує цілісний освітнійпроцес у даному регіоні, навчальному закладі, на певному щаблі навчання. Тут педагогічна технологія синонімічна педагогічній системі: у неї включається сукупність цілей, змісту, засобів і методів навчання, алгоритм діяльності суб'єктів та об'єктів процесу. 2) Частнометодіческій (предметний) рівень: частнопредметная педагоіческая технологія вживається у значенні "приватна методика", тобто як сукупність методів і засобів для реалізації певного змісту навчання та виховання в рамках одного предмета, класу, учителя (методика викладання предметів, методика компенсуючого навчання, методика роботи вчителя, вихователя). 3) Локальний (модульний) рівень: локальна технологія являє собою технологію окремих частин навчально-виховного процесу, рішення приватних дидактичних і виховних завдань (технологія окремих видів діяльності, формування понять, виховання окремих особистісних якостей, технологія уроку, засвоєння нових знань, технологія повторення і контролю матеріалу, технологія самостійної роботи та ін.)

Технологія навчання — це система методів, способів та прийомів, яка забезпечує оптимальну реалізацію навчального процесу. Тут слід розуміти наявність системи засобів, адекватних цілям, завданням, принципам і умовам навчання, що виявляється в поєднанні теорії і практики. У широкому розумінні — це сукупність навчальних, методичних, програмних і технічних засобів, що використовуються в навчально-виховному процесі.

Технологія виховання — це строго обґрунтована система педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення конкретного виховного завдання. Кожне завдання має адекватну технологію виховання. Зміна завдання веде до зміни технології. Діяльність педагогів-новаторів можна зарахувати до пер¬соніфікованих технологій (персонал-технологія), які тиражува¬ти важко, а іноді і неможливо.

--Радченко Ірина Юріївна (обговорення) 11:16, 19 квітня 2015 (EET)

Дякую за своєчасно надіслані відповіді.Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

 • Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?Відповідь аргументуйте.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 16:07, 20 квітня 2015 (EEST)

Моя відповідь:

Під педагогічною розуміється система, що безпосередньо реалізує педагогічні функції. Вона являє собою єдність взаємопов'язаних і взаємодіючих педагогічних явищ (елементів), цілісно спрямованих на досягнення певного педагогічного результату. Є й більш розгорнуті варіанти визначення, коли педагогічна система трактується як певна сукупність взаємопов'язаних засобів, методів і процесів, необхідних для створення організованого, цілеспрямованого і навмисного педагогічного впливу на формування особистості, або як «сукупність взаємопов'язаних, узгоджених, як єдине ціле функціонуючих педагогічних та інших за своєю природою (психологічних, управлінських, організаційних, матеріальних та ін) явищ (підсистем, елементів), що позначаються на досягненнях необхідного педагогічного результату і цілеспрямовано використовуваних для цього ». Технологічність – це сукупність властивостей, що відображають оптимальні затрати часу, праці, коштів тощо. Я вважаю, що педагогічна система повинна бути технологічною для того, щоб чітко, максимально і ефективно виконувати свої функції і реалізовувати намічені цілі.

--Радченко Ірина Юріївна (обговорення) 20:27, 11 травня 2015 (EET)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 09:49, 18 червня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

На моїй сторінці обговорення Ви знайдете зміст та завдання щодо індивідуальних занять. --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 17:11, 20 квітня 2015 (EEST)

Моя відповідь:

Методика в освіті - опис конкретних прийомів, способів, технік педагогічної діяльності в окремих освітніх процесах. «Збирання правил виховної діяльності» Технологія навчання — це система методів, способів та прийомів, яка забезпечує оптимальну реалізацію навчального процесу. Тут слід розуміти наявність системи засобів, адекватних цілям, завданням, принципам і умовам навчання, що виявляється в поєднанні теорії і практики. У широкому розумінні — це сукупність навчальних, методичних, програмних і технічних засобів, що використовуються в навчально-виховному процесі.Виходячи з вищесказаного видно, що технологія – це цілісна система, а методика – конкретні прийоми, способи для окремо взятого навчального предмеу чи позакласної роботи.

--Радченко Ірина Юріївна (обговорення) 20:27, 11 травня 2015 (EET) --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 13:38, 14 травня 2015 (EEST)

Консультації

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

 • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?

ВІДПОВІДЬ: Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – це особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії. Педагог має усвідомлювати практичну значущість різних інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на особистісному рівні.

 • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?

ВІДПОВІДЬ: У практиці нашого навчального закладу використовуються технології : Особистісно орієнтоване навчання та виховання, технологію групової навчальної діяльності, інтерактивні технології, технологію формування творчої особистості, теорію ігрових технологій


 • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?

ВІДПОВІДЬ: Ті педагогічні технології, що мають місце в нашому педагогічному колективі мають позитивний результат, успішно сприймаються вчителями та учнями.

 • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

ВІДПОВІДЬ: Учителі слабо проінформовані про діяльність педагогів – новаторів, а та інформація, що надходить часто подається у форматі важкодоступному для сприйняття. Новаторство завжди повинно бути, воно є рушієм в освіті, а освіта та галузь, яка постійно повинна бути в русі і динамічному розвитку. Застій, консерватизм для освіти та виховання є вбивчим. Творчий , ініціативний, активний педагог є найкращим прикладом для вихованців.

Залучайтесь до дискусії.--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:26, 6 травня 2015 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

Дайте відповідь на тестові питання:

1. Сутність особистісно орієнтованої освіти полягає у :

 • а) вивченні індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 • б) збагаченні суб‘єктного досвіду учнів, задоволенні їх освітніх інтересів та запитів;
 • в) організації індивідуального навчання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

ВІДПОВІДЬ - Б

2. Як суб‘єкт навчальної діяльності учень відрізняється такими характеристиками (вилучіть зайве):

 • а) бажання діяти за аналогією, одержувати готову інформацію;
 • б) ініціативність та активність;
 • в) високі пізнавальні мотиви;
 • г) уміння планувати й організовувати діяльність;
 • д) критичне мислення.

ВІДПОВІДЬ - А

3. Педагогічна технологія – це:

 • а) сукупність методів та прийомів навчання, котрі забезпечують одержання певної освіти;
 • б) засоби, за допомогою яких вчитель розв‘язує поставлені перед ним задачі по навчанню та вихованню учнів;
 • в) цілісна педагогічна система як синтез мети, змісту, необхідних форм, методів та засобів навчання й діагностики, яка забезпечує досягнення спрогнозованих результатів;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

ВІДПОВІДЬ - Г

4. Інноваційний процес в освіті характеризується як:

 • а) цілеспрямована зміна в системі освіти, що полягає у появі нової теорії, технології, змісту та форм освіти або у заміні принципів, на яких ґрунтується функціонування системи освіти;
 • б) діяльність з апробації нових форм та методів навчання чи виховання;
 • в) діяльність із запровадження сучасних педагогічних технологій з метою підвищення ефективності шкільної освіти;
 • г) усі відповіді вірні.

ВІДПОВІДЬ - Г

5. Інтерактивними методами навчання є:

 • а) пізнавально-пошукова діяльність: робота з текстом, географічними картами, пошук інформації і Інтернеті;
 • б) проблемна лекція, оглядова лекція, контрольна робота, пояснення;
 • в) самостійна робота учня;
 • г) евристична бесіда, мозковий штурм, диспут, дискусія, тренінг, сюжетно-рольова гра;
 • д) всі відповіді правильні.

ВІДПОВІДЬ - Д

6. Сутність дослідницького методу навчання у тому, що:

 • а) учні самі здобувають знання в процесі розв‘язання проблеми та самостійного здійснення пошуку засобів для її розв‘язання;
 • б) вчитель визначає проблему та демонструє шлях її дослідження та розв‘язання;
 • в) учні під керівництвом вчителя визначають проблему та здійснюють керований пошук шляхів її розв‘язання;
 • г) всі відповіді правильні;
 • д) правильна відповідь відсутня.

ВІДПОВІДЬ - А

7. Пізнавальний інтерес розвивається за допомогою таких прийомів (вилучіть зайве):

 • а) зацікавлення змістом навчального матеріалу;
 • б) зацікавлення процесом навчання;
 • в) включення учнів у творчу діяльність;
 • г) постановка проблемної задачі;
 • д) пред‘явлення дидактичних вимог;

ВІДПОВІДЬ - Д

8. У чому полягає суть професійної компетентності вчителя? Оберіть найбільш повну відповідь:

 • а) у знаннях закономірностей розвитку особистості;
 • б) в єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;
 • в) у знаннях цілей, завдань і технологій навчання і виховання;
 • г) у наявності аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних умінь
 • д) у володінні різноманітними педагогічними техніками.

ВІДПОВІДЬ - В

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:55, 19 травня 2015 (EEST)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 14:09, 7 вересня 2015 (EEST)