Педагогічна інноватика Тереіна С.С.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

  • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 10:46, 26 квітня 2017 (EEST) Головна суть технологічності в освіті полягає у формуванні технічно, технологічно і комп’ютерно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної природовідповідної предметно-перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 12:43, 9 жовтня 2017 (EEST)

Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття терміна "педагогічна технологія".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 15:40, 16 травня 2017 (EEST)

Підходи дослідників до визначення поняття «педагогічна технологія» різноманітні. Наприклад, російський учений Борис Ліхачов (1929—1998) розглядає педагогічну технологію як сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і поєднання форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу. Російський педагог-новатор Ігор Волков тлумачить її як опис системи дій учителя та учнів, які слід виконувати для оптимальної реалізації навчального процесу. Педагог-дослідник П. Москаленко вважає цей феномен послідовним (системно представленим) рядом вказівок, діяльностей і операцій моделювання, реалізації діагностики ефективності, корекції процесу навчання або виховання. Володимир Беспалько визначає педагогічну технологію як проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці, як змістову техніку реалізації навчально-виховного процесу.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 12:51, 9 жовтня 2017 (EEST) Продовжуємо заняття. Опрацюйте лекційний матеріал, розташований на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на такі питання:

  • Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання".

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 18:19, 16 травня 2017 (EEST) Педагогічні технології – сукупність методів, форм, прийомів навчання , тотожних їм моделей управління , підпорядкованих визначеній меті, що гарантують позитивний результат. Освітні технології — це модель оптимальної спільної діяльності вчителя та учня, спрямована на реалізацію навчального процесу з обов'язковою вимогою: а) забезпечення комфортних умов викладання і навчання: б) орієнтація на особистість учня.

Технологія навчання — це шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах предмета, теми, питання. У сучасній українській школі використовують як традиційні технології навчання (пояснювально-ілюстративна, проблемна, програмована, диференційована та ін.), так і нові технології навчання (особистісно-орієнтована, групова, розвивальна, технологія формування творчої особистості, технологія навчання як дослідження, модульно-рейтингова, нові інформаційні технології). Шановні колеги! Продовжуємо працювати.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 12:59, 9 жовтня 2017 (EEST)

Я з цим згодна, бо це шлях набуття знань, який має певний набір методів, форм, прийомів для досягнення результату.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 13:03, 9 жовтня 2017 (EEST)

Індивідуальні заняття

Добрий день! На моїй сторінці обговорення Ви знайдете список рекомендованої літератури та завдання щодо індивідуального заняття. Завдання № 1. Дайте відповідь на питання : Чому «технологія» є більш ефективним засобом освіти, розвитку і виховання учнів ніж «методика»? Технологія відрізняється від методик своєю відтворюваністю, стійкістю результатів, відсутністю багатьох «якщо» (якщо талановитий учитель, якщо здатні діти, гарні батьки ...). Застосування технологій дає можливість більш творчо підходити до процесу навчання і виховання. Змішання технологій і методик призводить до того, що іноді методики входять до складу технологій, а іноді, навпаки, ті чи інші технології - до складу методик навчання.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 07:18, 10 жовтня 2017 (EEST)

Консультації

Доброго дня шановні колеги, давайте знайомитись! Я, Клочко Оксана Миколаївна, ваш новий викладач з навчальної дисципліни "Педагогічна іннватика". Вітаю вас із початком нового навчального року! Натхнення, міцних нервів та оптимізму! Згодом на моїй сторіночці буде викладено лекції з курсу. Маю надію, що вони стануть вам у нагоді!

Будь-ласка, звертайтесь за допомогою або з пропозиціями по темах лекцій.

Чекаю на ваші дописи--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 14:23, 7 вересня 2017 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

  • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?

Інноваційна педагогічна діяльність — це цілеспрямована педагогічна діяльність, орієнтована на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового знання,тому той педагог, який прагне результативності,торчості і нових знань для своїх учнів буде прагнути до інновацій..

  • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?

Носієм педагогічних інновацій виступають творчі енергійні люди, які фахово здатні, морально і матеріально зацікавлені щодо проведення інноваційних змін. Що стосується мене, то я спочатку вивчаю інновацію, потім проектую її на клас і тему, якщо можу її використати, то використовую, якщо ж ні, то не використовую.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 07:31, 10 жовтня 2017 (EEST)

  • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 20:08, 22 травня 2017 (EEST) До новаторства ставлюсь позитивно, але не все треба бездумно впроваджувати в практику.Ступінь поінформованості бажала б бути кращою.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 13:24, 9 жовтня 2017 (EEST)

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 20:48, 30 травня 2017 (EEST)

Добрий день, шановні колеги! Пропоную для обговорення на інтернет-семінарі тему "Використання на заняттях з історії локальних педагогічних інновацій" (наприклад: мозковий штурм, метод дискусії, робота в групі, метод проектів, інтерактивні методи тощо) Чи часто ви застосовуєте їх на практиці? В чому переваги таких інновацій? Будь-ласка, долучайтесь до дискусії. Також нагадую вам, що навчання скоро добігає кінця, отже прошу вас вчасно виконати всі завдання.На моїй сторіночці ви знайдете необхідну для цього інформацію.--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 12:38, 26 вересня 2017 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю

У своїй роботі я застосовую інноваційні форми і методи навчання і виховання, бо вони спонукають учня до роботи, творчості, логічного і критичного мислення, до знаходження нестандартних рішень. Часто застосовую метод "Мікрофон"(дає можливість кожному учню висловитись швидко і чітко по темі), метод роботи в малих групах, але частіше застосовую роботу в парах, через малу кількість учнів у класі (учні набувають нових навичок за чітко визначений час,вивчають певну кількість історичного матеріалу,обговорюють ідеї, висловлюють припущення,захищають свою роботу під час виступу.) Метод проектів застосовую на уроках не часто, а ось в позакласній роботі більш частіше (веду роботу краєзнавчого гуртка і роботу музею). Отже,інноваційні технології - це нові прогресивні методи навчання,що спрямовані на розвиток здібностей учнів до спільної діяльності нових безпрецендетних ситуаціях.--Тереніна Світлана Сергіївна (обговорення) 08:04, 10 жовтня 2017 (EEST)

Питання для закріплення з навчальної дисципліни "Педагогічна інноватика"--Клочко Оксана Миколаївна (обговорення) 12:44, 12 жовтня 2017 (EEST)