Педагогічна інноватика Яловець С.М.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

  • У чому суть технологічності в освіті?

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:41, 27 квітня 2016 (EEST) Добрий день Марино Вікторівно..Нині в педагогічний лексикон міцно ввійшло поняття педагогічної технології, але в його розумінні й уживанні є певні утруднення. Технологія - це сукупність прийомів, що застосовуються в будь-якій справі, майстерності, мистецтві (тлумачний словник). Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу (Б. Лихачов). Педагогічна технологія - це змістовна техніка реалізації навчального процесу(В. Безпалько). Педагогічна технологія - це опис процесу досягнення запланованих результатів навчання (І. Волков). Педагогічна технологія - це продумана в усіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя (В. Ченцов). Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування й визначення всього процесу викладання та засвоєння знань із обліком технічних і людських ресурсів та їхньої взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО). Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, що використовуються для досягнення педагогічних цілей (М. Кларін). Поняття “педагогічна технологія” може бути подане трьома аспектами: 1) науковим: педагогічні технології - частина педагогічної науки, що вивчає й розробляє цілі, зміст і методи навчання та педагогічних процесів, що проектуються; 2) процесуально-описовим: опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів і засобів для досягнення планованих результатів навчання; 3) процесуально-діючим: здійснення технологічного (педагогічного) процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів. Отже, педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, і як система способів, принципів і регуляторів, що застосовуються у навчанні, і як реальний процес навчання. 2.Освітня технологія – це вибір ії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнями. Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодій, що ставить своїм завдання оптимізацію форм освіти. Технологія навчання - це цілісний процес постановки мети, постійне поновлення навчальних планів і програм, тестування альтернативних ій і навчальних матеріалів, оцінювання педагогічних систем вцілому і встановлення мети заново, щойно надходить нова інформація про ефективність системи. Технологія виховання — це обґрунтована система педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення конкретного виховного завдання. Кожне завдання має адекватну технологію виховання. Зміна завдання веде до зміни технології. Персоніфіковані технології засновані на науково - теоретичному обгрунтуванні і систематизації поглядів педагогічних персоналій в контексті розвитку освіти в Україні.--)--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 09:33, 6 травня 2016 (EEST)


Дякую за вчасно надіслані та грунтовні відповіді!

Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча? --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:48, 12 травня 2016 (EEST) Педагогічній технології і технологічним процесам властиві певні особливості. Передусім окремі технологічні процеси мають різний розвиваючий потенціал. Одні з них розвивають увагу, ретельність, здатність діяти механічно, тільки за заданою послідовністю основних елементів програми, що обмежує творчість, виховує сліпий послух. Інші технології спонукають до активної мисленнєвої роботи і розвивають творчу особистість.

Важливою особливістю педагогічної технології є технологічність змісту навчання і виховання, його здатність піддаватися кодуванню, не втрачаючи при цьому своїх навчально-виховних можливостей. Один матеріал легко кодується, при розкодуванні не деформується й усвідомлюється як цілісність (математичні формули, способи розв'язування типових задач). Інший при кодуванні втрачає свої навчально-виховні можливості (філософський, художній, історичний), тому обмеження процесу вивчення літератури, історії, мистецтва суто технологічними підходами призводить до бездумного зубріння, формалізму в знаннях, збіднює їх виховні можливості.

Розроблення педагогічної технології мусить передбачати доцільність включення до педагогічного процесу кожної технологічної ланки, ланцюжка, системи. При цьому слід мати на увазі, що ніяка технологія не може замінити живого слова, емоційного спілкування.

Кожна технологічна ланка, ланцюжок, система досягає високої ефективності тільки за умови, що вона психологічно обґрунтована і має практичні виходи. Так, технологічні засоби, пов'язані з наочністю, мають ґрунтуватися на особливостях дитячого образного мислення, в основі інших — опора на психологічні закони запам'ятовування за подібністю, за асоціаціями, за силою емоційного збудження. Немає жодної педагогічної технологічної системи, в основі якої не було б психологічних законів.

Розроблення і застосування будь-якої педагогічної технології вимагає творчої активності педагогів і учнів (студентів). Вони беруть творчу участь у розробленні технологічного інструментарію (складання технологічних опорних схем, карт), в організації технологічних форм виховання і навчання. Активність педагога виявляється також у тому, що він, добре знаючи індивідуальні психологічні особливості своїх учнів, вносить відповідні корективи в розгортання технологічного процесу, організовує взаємні консультації, взаємоперевірку і взаємооцінку.

Педагогічні технології не забезпечують однаково високий результат успішності та вихованості всіх учнів (студентів). Тому вони вимагають постійного вдосконалення, щоб досягти позитивних результатів у якомога ширшої аудиторії.

Результат педагогічної технології великою мірою визначається рівнем майстерності педагога, ступенем загального розвитку, настроєм кожної дитини, загальним психологічним кліматом у колективі, матеріально-технічним оснащенням. Такі основні особливості будь-якої педагогічної технології.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 13:10, 1 листопада 2016 (EET) Добрий день! Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:06, 18 травня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Добрий день. Педагогічну технологію розуміють як нові наукові підходи до аналізу та організації навчального процесу. Отже технологія включає в себе 2групи питань,перша пов’язана із застосуванням технічних засобів в навчальному процесі,друга з його орієнтації. Професійні педагоги технологи вважають технологію процесом чи способом виконання внутрішнього завдання. З другого боку, педагогічна громада, здебільшого вважає технологію «апаратурою для навчального процесу» 1) Педагогічна технологія є удосконалювання,застосування й оцінювання систем , способів для поліпшення процесу засвоєння знань ( Рада з педагогічної технології Велика Британія) 2) Педагогічна технологія є додаток до наукового знання про умови засвоєння навчального матеріалу для поліпшення ефективності і користі навчання і практичної підготовки(Національний центр програмового навчання Велика Британія) 3)Педагогічна технологія є система дій з планування,забезпечення й оцінювання всього процесу навчання, обумовлена специфічною метою, заснована на дослідженнях процесу засвоєння знань і комунікації, а також використання людських і матеріальних ресурсів для досягнення ефективнішого навчання(Комісія з технології навчання,США) Технологія-це спосіб організації, це напрямок думки про матеріали,людей,заклади,моделі і системи типу “людина-машина” . Технологія причетна до взаємодії науки,мистецтва і людських цінностей. Педагогічна технологія являє собою міждисциплінарний конгломерат, що має зв’язки фактично з усіма аспектами освіти від короткого навчального фрагмента до національної системи з усіма її функціями Педагогічна технологія – це змістовна техніка реалізації навчального процесу ( В.П. Безпалько) Таким чином педагогічна технологія функціонує і як наука , що досліджує найраціональніші шляхи навчання, і як система способів принципів і регуляторів застосування у навчанні і як реальний процес навчання(Г.К.Селевко.) --Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 13:27, 11 травня 2016 (EEST)


Консультації

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:17, 23 травня 2016 (EEST)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:35, 8 вересня 2016 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

  • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?

виховання творчої особистості.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 12:52, 1 листопада 2016 (EET)

  • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?

під час уроків; підбираю нові інноваційні методи відповідно до матеріалу уроку, які найкраще підходять для здобуття учнями необхідних знань і умінь.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 12:52, 1 листопада 2016 (EET)

  • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?

позитивно оцінюю використання інтерактивних методів та ІКТ.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 12:52, 1 листопада 2016 (EET)

  • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

ставлення позитивне, ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів середній.--Яловець Світлана Миколаївна (обговорення) 12:52, 1 листопада 2016 (EET) --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:07, 31 травня 2016 (EEST)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:15, 26 вересня 2016 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю