Педагогічна інноватика Янченко І.В.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Добрий день!

Сьогодні ми розпочинаємо наші інтерактивні практичні заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал на моїй сторінці обговорення та дайте відповідь на питання:

  • У чому суть технологічності в освіті?

Вадповідь: Технологічність в освіті – це сукупність методів, форм, засобів і прийомів навчання, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять.--Янченко Інна В'ячеславівна (обговорення) 13:22, 1 листопада 2016 (EET)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:41, 27 квітня 2016 (EEST)

Шановні колеги! Продовжуємо працювати.

Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди технологіча?

Так, оскільки педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує найраціональніші шляхи навчання, і як система способів, принципів і регулятивів, застосовуваних у навчанні, і як реальний процес навчання.--Янченко Інна В'ячеславівна (обговорення) 13:36, 1 листопада 2016 (EET)

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:49, 12 травня 2016 (EEST)


Добрий день! Наповніть змістом терміни "освітня технологія", "педагогічна технологія", "технологія навчання", "технологія виховання", "персоніфікована технологія".

Освітні технології — це модель оптимальної спільної діяльності вчителя та учня, спрямована на реалізацію навчального процесу з обов'язковою вимогою забезпечення комфортних умов викладання і навчання та орієнтація на особистість учня. Педагогічні технології — галузь педагогіки, зосереджена на вивченні взаємодії учасників педагогічного процесу і розробленні інструментарію з метою її оптимізації. Педагогічні технології належать до системи педагогічних наук. Їх об’єктом є взаємодія учасників педагогічного процесу, а предметом — прийоми, способи, методи, засоби, закономірності навчально-виховної взаємодії, зумовлені цілями, завданнями та змістом освіти і виховання. Завдання педагогічних технологій спрямовані на розв’язання таких проблем: — розроблення змісту освіти в різних типах навчальних закладів; — пошук шляхів підвищення якості навчання, результативності виховання; — підготовка особистісно орієнтованих навчально-виховних методик; — популяризація освітніх інновацій у суспільстві; — пошук оптимальних умов організування праці педагогів.

Технологія виховання - це система розроблених наукою і відібраних практикою способів, прийомів і процедур виховної діяльності, які дозволяють їй постати на рівні майстерності, іншими словами, гарантовано результативно і якісно. Мета і завдання технології виховання визначаються потребами сучасного суспільно-економічного розвитку України. Система виховної роботи в нинішній школі базується на ідеях гуманізму, оновлення, демократичності і передбачає низку основних аспектів: а) ідею реалістичних цілей виховання та різнобічний розвиток особистості; б) ідею суспільної життєдіяльності дітей та дорослих - заміну авторитарності впливу вчителя на безпосереднє співробітництво з учнями, яке базується на національній самовизначеності; в) ідею самовизначеності учня - процес інтеграції (об'єднання) окремих позитивних якостей в єдине ціле; г) ідею спрямування особистості - центр всієї виховної роботи повинен бути спрямований на учня, а не на програми виховання; г) ідею добровільності щоб вчитель домагався вияву в учнів інтересу, прагнення до саморегуляції своїх природних сил, власної ініціативи і творчості у виконанні дій. Технологія виховання особистості учня базується на об'єктивних та суб'єктивних факторах. Формування позитивних загальнолюдських якостей особистості (людяність, доброта, чесність) має об'єктивний закономірний характер. Система організованих, цілеспрямованих впливів на особистість учня з боку батьків, вчителів, друзів становить суб'єктивний фактор.

Технологія навчання - це шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах предмета, теми, питання. У сучасній українській школі використовуються як традиційні, так і нові технології навчання. До традиційних умовно можна віднести пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване і диференційоване навчання. технологія навчання, на думку О.М.Пєхоти, відображає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах визначеного предмета, теми, питання й у межах цієї технології, яка може бути близькою до окремої методики і яку ще можна було б назвати дидактичною технологією. Персоніфіковані технології - це навчальна діяльність педагогів-новаторів (персонал-технології), тиражувати які проблематично. --Янченко Інна В'ячеславівна (обговорення) 13:22, 1 листопада 2016 (EET) --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:07, 18 травня 2016 (EEST)

Індивідуальні заняття

Консультації

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:17, 23 травня 2016 (EEST)


--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 12:36, 8 вересня 2016 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Сутність поняття „інноваційна діяльність” відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики, а й органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. Пропоную винести на обговорення наступні питання:

  • Що мотивує педагогів до інноваційної діяльності?

Відповідь: До інноваційної діяльності педагогів мотивують наступні чинники: прагнення до підвищення ефективності навчально-виховного процесу; намагання привернути до себе увагу, здобути визнання, пізнавальний інтерес, орієнтований на застосування інноваційних освітніх технологій, формування своєї позиції щодо змін у системі освіти, прагнення використовувати нові знання у власній діяльності.

  • Як Ви проектуєте педагогічні інновації у навчально-виховний процес ЗНЗ?

Відповідь: Використовую сучасні методики та технології у навчально-виховному процесі, які спрямовані на розвиток критичного мислення учня, його пізнавальної активності, формування основних груп компетентностей: соціальної, інформаційної, комунікативної. Значну увагу приділяю діяльності мислення, виховую в учнів уміння співставляти та аналізувати історичні факти і, на їх основі, формувати власну думку. Сприяю розвитку в учнів інтересу до історії та культури свого та інших народів, вихованню загальнолюдських цінностей. Важливого значення у своїй роботі надаю розвиткові володіння навичками пошуку, систематизації історичної, правової, соціально-економічної інформації, вивченню Конституції України, бо саме знання і виконання відповідних норм Конституції безпосередньо сприяють формуванню повноправного, свідомого Громадянина під час уроків; підбираю нові інноваційні методи відповідно до матеріалу уроку, які найкраще підходять для здобуття учнями необхідних знань і умінь.--Янченко Інна В'ячеславівна (обговорення) 13:22, 1 листопада 2016 (EET)

  • Як Ви оцінюєте ефективність апробованих та впроваждуваних педагогічних нововведень?

На мою думку, апробовані та впроваждувані педагогічні нововведення слід застосовувати враховуючи виважено, з урахуванням вікових особливостей учнів, рівня підготовки класу тощо. Позитивно оцінюю використання інтерактивних методів та ІКТ.--Янченко Інна В'ячеславівна (обговорення) 13:22, 1 листопада 2016 (EET)


  • Ваше ставлення до новаторства та ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів.

Ставлення до новаторства позитивне, цікавлюся періодичними виданнями педагогів-новаторів, беру участь у предметних семінарах, де використовуються їх методи. Вважаю, що ступінь поінформованості про проблеми діяльності педагогів-новаторів середній. --Янченко Інна В'ячеславівна (обговорення) 13:22, 1 листопада 2016 (EET) --Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:07, 31 травня 2016 (EEST)

--Матковська Марина Вікторівна (обговорення) 11:17, 26 вересня 2016 (EEST)

Проведення та перевірка модульного контролю