Психологія Кузнєцова Т.В.

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

--Кузнєцова Тетяна Володимирівна (обговорення) 11:00, 22 червня 2015 (EEST)==== Інтерактивні практичні заняття ==== Доброго дня! Сьогодні обговорюємо тему гендерних аспектів навчання та виховання. Дайте, будь ласка, стислі відповіді на запитання: 1. Розкрийте поняття "гендер" 2. Які гендерні стереотипи зустрічаються в педагогічній діяльності? 3. Яку роль в становленні особистості відіграє статева ідентифікація? 4. Як в навчально-виховному процесі враховуються відмінноісті у навчанні, спілкуванні хлопців та дівчат?--Троіцька Марина Євгенівна (обговорення) 12:43, 9 червня 2015 (EEST) Тема " Гендерні аспекти навчання та виховання" Відповіді.1.Поняття "гендер" полягає перш за все в ідеї соціального моделювання чи конструювання статі (на відміну від біологічної статі, яка задається генетично). 2.По-перше, освітні установи відображають тендерну стратифікацію суспільства та культури в цілому, демонструючи на своєму прикладі нерівний статус жінок і чоловіків. Як правило, викладачі, секретарі і обслуговуючий персонал - жінки, а директор школи чи ректор університету - чоловіки. Педагогічний склад установ початкової та середньої освіти на 90% складається з жінок. З підвищенням статусу освітньої установи від дитячого саду до університету кількість жінок-педагогів зменшується. По-друге, освітні установи не тільки надають, але й обмежують можливості кар'єри. Адже учні бачать на прикладі тих, з ким зустрічаються кожен день, що чоловіки - це начальство, а жінки-підлеглі. Крім того, деякі предмети і дисципліни чітко ідентифікуються у студентів і школярів з особою викладача. Тим самим програмується і вибір професії залежно від статі. 3.Впровадження категорії "гендер" у педагогічний процес має принципове значення, оскільки в школі формуються багато уявлень про професійне самовизначення, життєвої стратегії, доступі до ресурсів і влади, що мають в основі соціостатеву орієнтацію. Розвиток тендерного освіти в школі дозволить сформувати уявлення про те, що стать не є підставою для дискримінації за будь-яких критерієм чи показником, що він дає можливість жінці і чоловікові користуватися правами людини в усій повноті цього поняття, вільного вибору шляхів і форм самореалізації на рівні своєї неповторної індивідуальності, сприяє ліквідації дискримінації за статтю, подолання найбільш жорстких тендерних стереотипів у педагогічній шкільній практиці. --Кузнєцова Тетяна Володимирівна (обговорення) 15:10, 11 червня 2015 (EEST) Тема: " Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми" 1. Обдарованість  це сукупність здібностей, які дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності. Обдарованість – це системна ознака психіки, що розвивається в продовж життя та визначає можливість досягнення людиною більш високих результатів в одному чи кількох напрямках діяльності порівняно з іншими. 2-3.Класифікація спеціальних здібностей на підставі багатовимірної концепції особистості, розроблена В. Моргуном 1). Здібності орієнтуватись у просторі й часі: o ретроспективні (консерватизм); o кон’юктурні (кмітливість); o перспективність (передбачливість). 2). Здібності до потреб і вольових (естетичних) переживань: o песимістичні (критичність); o амбівалентність (урівноваженість); o оптимістичність (життєрадісність). 3). Здібності до змісту (профілів, видів) діяльності: o трудові (ділові); o комунікативні; o самодіяльні (особистісні). 4). Здібності до рівнів оволодіння людською діяльністю: o навчальні (адаптивні); o відтворювальні (виконавчі); o творчі (інноваційні). 5). Здібності до форм реалізації людської діяльності: o моторні (рухові); o перцептивні (зосередженість); o мовленнєво-розумові (розумові). 4.У своїй педагогічній діяльності я зустрічалась з такими психологічними проблемами обдарованих дітей: 1) низька або занижена самооцінка дитини; 2)класно - урочна система, при якій вчителю треба навчити дітей з різним рівнем знань і обдарованим дітям не на кожному уроці є можливість приділити увагу; 3) "вигорання" обдарованих дітей, які не можуть приділяти увагу улюбленій науці чи справі через перевантаженість програм; 4)низький престиж освіти. Учні з посередніми здібностями в нашому суспільстві влаштовуються в житті краще за обдарованих.--Кузнєцова Тетяна Володимирівна (обговорення) 11:00, 22 червня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня! Тема нашого вивчення – «Профілактика професійного вигорання». Після опрацювання відповідної літератури дайте стислі відповіді на запитання. 1. Що таке «професійне та емоційне вигорання»? 2. Які фактори впливають на виникнення синдрому «вигорання»? 3. Які ознаки та симптоми професійного вигорання педагогів? 4. Назвіть ефективні засоби профілактики професійного вигорання вчителів---Троіцька Марина Євгенівна (обговорення) 09:49, 24 вересня 2015 (EEST)Відповіді: 1.Синдро́м вигора́ння — поняття, введене в психологію американським психіатром Фрейденбергом в 1974 році, яке виявляється наростаючим емоційним виснаженням.2.Фактори, які впливають на виникнення синдрому вигорання: низька зарплата, низька технічна забезпеченість шкіл, падіння престижу професії, втрата здоров'я. 3.Ознаки та симптоми: психофізичні ( втома, виснаження, слабкість, зниження активності, зміна ваги, безсоння), соціально - психологічні ( байдужість, нудьга, пасивність, нервові "зриви", пасивність, страх), поведінкові ( відмова приймати рішення, невиконання завдань). 4.Засоби профілактики: психотерапія. психотренінги.конструктивна оцінка ситуації, новизна, уникнення конфліктів, налаштування на позитив. --Кузнєцова Тетяна Володимирівна (обговорення) 11:05, 8 грудня 2015 (EET)

Доброго дня! Тема нашого індивідуального заняття - "Сучасні підходи у визначенні здатності учнів до навчання". 1. Коротко охарактеризуйте пізнавальні процеси школярів основної та старшої школи. 2.Яким чином здійснюється індивідуальний підхід до навчання учнів?--Троіцька Марина Євгенівна (обговорення) 11:06, 8 жовтня 2015 (EEST) Відповіді: 1.Пізнавльні процеси: відчуття, сприйняття,мислення, свідомість, мова,увага,пам'ять,уява. Потрібно спостерігати як швидко учень оволодіває знаннями у певній галузі, як довго може займатися без відпочинку певним видом діяльності як глибоко виявляє інтерес до предмету або роду діяльності що здатен вивчати самостійно. У старших класах школи розвиток пізнавальних процесів дітей досягає такого рівня, що вони виявляються практично готовими до виконання всіх видів розумової роботи дорослої людини, включаючи найскладніші.До старшого шкільного віку відбувається засвоєння багатьох наукових понять, вдосконалення вміння користуватися ними, міркувати логічно і абстрактно. Це означає сформованість теоретичного або словесно-логічного мислення. Одночасно спостерігається інтелектуалізація всіх інших пізнавальних процесів.Старші школярі вже можуть мислити логічно, займатися теоретичними роздумами та самоаналізом. Вони відносно вільно розмірковують на моральні, політичні та інші теми, практично не доступні інтелекту молодшого школяра. У старшокласників відзначається здатність робити загальні висновки на основі приватних посилок і, навпаки, переходити до приватних умовиводів на базі загальних посилок, тобто здатність до індукції і дедукції. 2.Індивідуалізація навчання - це система засобів, яка сприяє усвідомленню учнем своїх сильних і слабких можливостей навчання, підтримці і розвитку самобутності з метою самостійного вибору власних смислів навчання. Індивідуалізація сприяє розвитку самосвідомості, самостійності й відповідальності. Педагогічна підтримка полягає у спільному з учнем визначенні його інтересів, цілей, можливостей і шляхів подолання перешкод (проблем), які заважають йому досягати позитивних результатів у навчанні . Підґрунтям педагогічної підтримки є взаємини рівноправності, рівноцінності, поваги й довір'я між учителем і учнем. Індивідуалізація передбачає: 1) індивідуально орієнтовану допомогу учням в усвідомленні власних потреб, інтересів, цілей навчання; 2) створення умов для вільної реалізації завданих природою здібностей і можливостей; 3) підтримку школяра у творчому самовтіленні; 4) підтримку учня у рефлексії.--Кузнєцова Тетяна Володимирівна (обговорення) 11:58, 8 грудня 2015 (EET)

Консультації

Доброго дня! У нас виділено час для консультацій. Якщо у вас є запитання з актуальних проблем психології, то можете розміщувати їх тут - я дам відповідь--Троіцька Марина Євгенівна (обговорення) 11:08, 8 жовтня 2015 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Доброго дня! Маємо можливість набути цікавого досвіду - провести тематичну дискусію в режимі інтернет-семінару. Пропоную в цьому розділі розмістити своє бачення проблеми тестування як засобу психолого-педагогічного оцінювання. Які переваги і ризики ви в цьому вбачаєте? По завершенні роботи я спробую узагальнити наші думки.--Троіцька Марина Євгенівна (обговорення) 09:53, 24 вересня 2015 (EEST) Переваги тестування: 1) можливість швидко перевірити засвоєння матеріалу; 2) швидко оцінити досягнення учнів; 3)підготувати випускників до ЗНО; 4)частіше перевіряти засвоєння учнями програмового матеріалу. Недоліки: 1) тестування не дає можливості перевірити всі предменні компетентності, якими повинен володіти учень; 2)існує вірогідність проставлення відповідей на тест навмання (тоді оцінка буде необ'єктивною).--Кузнєцова Тетяна Володимирівна (обговорення) 14:36, 29 жовтня 2015 (EET)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня! Переходимо до модульного контролю з актуальних проблем обдарованості. Дайте відповіді на запитання та тестові завдання: 1. У чому проявляється готовність педагога до роботи з обдарованими дітьми? 2. Які засоби є ефективними для формування й розвитку професійної готовності педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми? 3. Потяг, прагнення, хист до певного виду діяльності, бажання дитини займатися ним — це: а) допитливість; б) талант; в) схильність. 4. До діапазону академічних здібностей не відносять: а) здібності до природознавчих наук; б) здібності до читання; в) образотворчі здібності. 5. Творчість — це: а) розумова й практична діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних виробів, виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей; б) схильність до занять певним видом діяльності; в) здатність дитини до перетворення навколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння матеріальної й духовної культури--Троіцька Марина Євгенівна (обговорення) 11:11, 8 жовтня 2015 (EEST) 1. Готовність педагога до роботи з обдарованими дітьми проявляється у здатності навчити дитину здобувати знання найбільш ефективним способом, опрацьовувати велику кількість інформації, вирішувати проблеми, розвивати здібності.Учитель повинен знати матеріал ширше і глибше, ніж вимагає програма, прагнути займатись дослідницькою роботою, слідкувати за новинами. 2.1)Учитель повинен все життя навчатися. 2)Практика.3)Бажання пацювати вчителем. 3.в) схильність. 4.До діапазону академічних здібностей не відносять в)образотворчі здібності.5 в)--Кузнєцова Тетяна Володимирівна (обговорення) 14:26, 29 жовтня 2015 (EET)