Психологія управління Бузовська О.І

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

Інтерактивні практичні заняття

Доброго дня. Прошу опрацювати тему 1 "Сутність та основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій." та дати відповіді на наступні питання:

  1. Дайте визначення поняття "управлінська діяльність керівників освітніх організацій"
  2. Визначте основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій.

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 13:15, 9 червня 2015 (EEST)


Ваші відповіді:

  1. Управлінська діяльність керівників освітніх організацій це різновид професійної діяльності, яка здатна поєднувати різні стилі управління залежно від ситуації; організовувати спільну діяльність керівника та працівників на засадах партнерства; врахувати мотиви професійної діяльності працівників і створювати умови для їх особистісного та професійного самовдосконалення.
  2. Існує два напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій: 1. власне управління, яке складається з двох компонентів: організаційно-управлінського та соціально-психологічного. 2. управління педагогічними працівниками, який включає підбір та відбір педагогічних працівників, професійне навчання педагогічних працівників, оцінку педагогічних працівників, професійне навчання педагогічних працівників, особистісно-професійне зростання педагогічних працівників.--Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 20:45, 20 червня 2015 (EEST)


Доброго дня. Продовжуємо опрацювати тему 1 "Сутність та основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій." Уважно прочитайте текст лекції та дайти відповіді на наступні питання: 1. Вчені, якого підходу вважають, що для ефективного здійснення управлінської діяльності керівник освітньої організації повинен володіти не тільки професіоналізмом діяльності, а й професіоналізмом особистості. Розкрийте сутність даного підходу. 2. Які основні завдання передбачає вирішення організаційно-управлінський компонент власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій. 3. Визначте та розкрийте зміст основних складових організаційно-управлінського компоненту власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 14:46, 18 червня 2015 (EEST)

Доброго дня! 1. Вчені вважають, що це є акмеологічний підхід. Адже особистісний розвиток керівника освітньої організації у професійній діяльності грунтується на прагненні до професійного вдосконалення особистісного і духовного зростання, готовності до само змін і самоствердження у професійній сфері.

2. Основні завдання організаційно-управлінського компоненту : - визначення стратегій освітньої організації - складання плану роботи - узгодження взаємодії між усіма суб'єктами навчально-виховного процесу через чіткий розподіл повноважень та встановлений термін виконання - створення умов для делегування повноважень, координації, керування змінними, гнучкості контроль.

3.Основні складові: -визначення мети- полягає у встановленні узгоджених, реалістичних цілей і вмінні визначати та передбачати бажаний кінцевий результат. -планування - визначає логічний порядок дій, спрямований на досягнення визначеної мети. - організація - визначає місце і роль кожного учасника діяльності для досягнення поставленої мети. - реалізація - передбачає створення оптимальних умов для здійснення управління, відповідно до встановлених процедур - контроль - перевірка виконання обраної мети і результатів діяльності--Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 13:07, 12 вересня 2015 (EEST)

Доброго дня. Продовжуємо опрацювати тему 1 "Сутність та основні напрями управлінської діяльності керівників освітніх організацій." Уважно прочитайте текст лекції та дайти відповіді на наступні питання: 1. Який компонент власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій полягає у створенні сприятливих умов для обміну інформацією, конструктивної взаємодії між всіма учасниками освітнього процесу, вибору альтернативних рішень для вирішення завдань освітньої організації. Розкрийте сутність даного компоненту. 2. Визначте та охарактеризуйте основні етапи прийняття управлінських рішень управління. 3. Дайте визначення та розкрийте зміст основних складових комунікації. 4. Розкрийте зміст основних структурних елементів стилю керівництва. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 09:48, 2 вересня 2015 (EEST)

Ваші відповіді: 1.Соціально-психологічний компонент власне управлінської діяльності керівників освітніх організацій полягає у створенні сприятливих умов для обміну інформацією, конструктивної взаємодії між всіма учасниками освітнього процесу, вибору альтернативних рішень для вирішення завдань освітньої організації. 2. До основних етапів належать:

- з'ясування, усвідомлення та формулювання проблеми - передбачає зібрання, аналіз і систематизацію відповідної інформації з даної проблеми.

- всебічний розгляд альтернативних рішень, враховуються такі психологічні вимоги: урахування різних інтересів, створення системи стимулів, ступінь довіри, прийняття компромісного рішення, своєчасність і реальність виконання.

- вибір найбільш вдалих розв'язання проблем - впливають такі чинники: творчі здібності та рівень компетентності, схильність до ризику, демократичний стиль керівництва.

3. Комунікація- це складова психологічного компоненту управління, що охоплює обмін інформацією, взаємосприйняття та взаємодію між працівниками. Основні складові комунікації це: - Обмін інформацією.Сюди входять певні психологічні вимоги: вибір каналу комунікацій, застосування раціональних та емоційних звернень, дотримання зворотнього зв'язку, врахування порядку подання матеріалу, використання ефекту новизни.

- Взаємодія. Взаємодія працівників передбачає врахування певних психологічних вимог: повноцінність та рівноправність учасників взаємодії, створення команди однодумців, регулювання процесу прийняття управлінських рішень.

- Взаєморозуміння між працівниками. Міжособистісне сприйняття та розуміння, встановлення психологічного контакту та втілення психологічної рівноправності, пошук єдності співрозмовників.

4. Структурні елементи стилю керівництва об'єднуються в три групи: 1. психолого-управлінський компонент який полягає у тому, що стиль керівництва відзеркалює особливості власне-управлінських функцій управління. 2. Соціально-психологічний компонент - відображає міжособистісну взаємодію працівників. 3. Індивідуально-психологічний - є проявом індивідуально особистісних характеристик керівника організації.--Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 15:07, 12 вересня 2015 (EEST)


Доброго дня. Прошу опрацювати тему 2 «Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівника" та дати відповіді на питання: 1. Що таке психологічна готовність 2. Назвіть основні компоненти психологічної готовності 3. Які чинники впливають на психологічну готовність. Ваші відповіді: 1. 2. 3. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 08:37, 7 вересня 2015 (EEST)


Ваші відповіді:

1.Психологічна готовність це комплекс взаємозв'язаних та взаємозумовлених психологічних якостей, які забезпечують успішність управління, можливість прийняття керівником нестандартних, оригінальних управлінських рішень.

2. Мотиваційний, когнітивний, операційний та особистісний --Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 21:12, 12 вересня 2015 (EEST)

3. На психологічну готовність впливають об'єктивні і суб'єктивні чинники. До суб'єктивних чинників належить компетентність керівника, його організаторські здібності, творчий потенціал, брати на себе всю відповідальність організаторськіх рішень. До об'єктивних належить особливості розвитку суспільства в певний період, характер управлінської ситуації, соціально-психологічний клімат у колективі.--Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 16:07, 12 вересня 2015 (EEST)

Індивідуальні заняття

Доброго дня! Продовжуємо опрацювати тему 2 "Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівника". Уважно прочитайте текст лекції та дайти відповіді на наступні питання: 1. Який компонент відображає сукупність умінь та управлінського досвіду керівників освітніх організацій, що забезпечує успішну роботу з педагогічними працівниками. Розкрийте сутність даного компоненту. 2. Виокреміть основні особистісні характеристики, які пов’язані зі ставленням керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками в цілому. 3. Дайте визначення та розкрийте зміст основних складових мотиваційного компоненту психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками.

Ваші відповіді: 1. Це операційний компонент. Операційний компонент психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління — це комплекс умінь та навичок, які забезпечують успішність здійснення управління. Дані уміння та навички, як і раніше розглянуті елементи психологічної готовності, можна систематизувати згідно з двома рівнями аналізу управлінського процесу — управлінським та психологічним.

Відповідно до основних елементів управління, виділених на основі першого рівня аналізу (планування, організація та контроль), можна виділити такі управлінські уміння та навички: • діагностико-прогностичні (проективні); • організаційно-регулятивні; • контрольно-коригуючі. Група діагностично-прогностичних умінь та навичок (проективних) включає такі уміння та навички: ■ визначати цілі своєї діяльності (стратегічні й тактичні), прогнозувати діяльність; ■ визначати специфіку та основні завдання закладу, яким здійснюєтьсякерівництво; ■ висувати нові ідеї та впроваджувати їх у життя (розробляти нові Власне управлінські уміння та навички Група контрольно-коригуючих умінь та навичок включає такі уміння та навички: • здійснювати контроль за навчально-виховним процесом; • надавати відповідну допомогу педагогічним працівникам; • здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Окрім названих груп умінь та навичок, керівник повинен володіти ще і психолого-управлінськими уміннями та навичками, які пов'язані з психологічним забезпеченням управлінського процесу (другий рівень аналізу процесу управління). Ця група включає такі уміння та навички: - самостійно приймати доцільні управлінські рішення з урахуванням психологічних особливостей управлінської ситуації; - розуміти учнів, батьків, уміти спілкуватися з ними; - уміти ефективно спілкуватися з працівниками, вибираючи, залежно від ситуації, необхідний стиль спілкування; - забезпечувати співробітництво між адміністрацією та працівниками, між вчителями та учнями; - попереджувати та розв'язувати конфлікти у колективі; - створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі; - орієнтувати навчально-виховний процес на забезпечення поваги до кожного учня, врахування його індивідуально-психологічних особливостей (інтересів, нахилів тощо); - орієнтувати навчально-виховний процес на формування творчих здібностей учнів, всебічний розвиток їх особистості; - вести індивідуальну роботу з працівниками з урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей, творчих потенцій та ін. Поряд із уміннями та навичками, які забезпечують ефективну взаємодію керівника з учасниками управлінського та навчально-виховного процесу, група психолого-управлінських умінь включає ще уміння та навички, які «спрямовані» на самого керівника. Це і такі уміння та навички: ■ критично аналізувати свою діяльність; ■ володіти собою в будь-якій ситуації; ■ забезпечувати розвиток власної особистості, створювати умови для постійного професійного вдосконалення та ін.

2. Особистісний компонент психологічної готовності керівників — це система особистісних характеристик керівників середньої освіти, які впливають на результативність їх управлінської діяльності. Якщо перші три компоненти психологічної готовності (мотиваційний, когнітивний та операційний) мають функціональний характер, то четвертий компонент готовності — це стійкі особистісні характеристики, які формуються в процесі діяльності та спілкування між людьми, розвитку особистості. Всі характеристики, які входять до особистісного компоненту, можна, на наш погляд, об'єднати в п'ять основних груп, які пов'язані зі ставленням керівників освітніх організацій до: ■ предмету управлінської діяльності; ■ виконання управлінської діяльності; ■ інших учасників управлінського діяльності; ■ керівника до самого себе; ■ держави, в якій здійснюється функціонування освітнього закладу і самого керівника До характеристик, які пов'язані із ставленням до предмету управлінської діяльності, належать: ■ компетентність; ■ високий інтелектуальний рівень; ■ творчий потенціал; ■ організаторські здібності. Група характеристик, які відображають ставлення до виконання управлінської діяльності, включає: ■ відповідальність; ■ відданість роботі; ■ єдність слова та діла; ■ вимогливість (до інших). Ставлення до учасників управлінської діяльності представлено такими характеристиками: ■ любов до дітей; ■ порядність; ■ справедливість; ■ демократизм; ■ гуманність. До характеристик, які відображають ставлення керівника до самого себе, належать такі: ■ самокритичність; ■ вимогливість (до себе); ■ здатність володіти собою в будь-якій ситуації (самовладання); ■ орієнтація на особистісний розвиток, професійне вдосконалення.


3. Мотиваційний компонент психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління — це сукупність мотивів, адекватних цілям та завданням управління. Як показало дослідження, ці мотиви за своїм змістом можуть бути пов'язані з діяльністю: ■ суспільства в цілому; ■ освітніх організацій; ■ безпосередньо самого керівника. Відповідно можна виділити три основні групи управлінських мотивів, які входять до структури мотиваційного компоненту психологічної готовності до управління: соціальні, управлінські та особистісного розвитку. соціальні мотиви — мотиви, які стосуються суспільства в цілому. До неї входять такі мотиви: - причетність до однієї із найвідповідальніших і престижних видів діяльності в суспільстві (навчання і виховання підростаючих поколінь); - реальний вклад у підвищення якості вітчизняної освіти, впровадження нових типів навчальних закладів; - можливість впливати на формування свідомості учнів, учителів, батьків як громадян незалежної України, сприяти становленню їх національної свідомості та інші. управлінські мотиви — мотиви, які стосуються безпосередньо управління освітніми організаціями. Враховуючи «здвоєний» предмет управлінської діяльності (організаційно-управлінський та педагогічний), ці мотиви можна розподілити на дві підгрупи: власне управлінські та педагогічні. Але як і серед власне управлінських, так і серед педагогічних є мотиви, які пов’язані з плануванням. мотиви особистісного розвитку- вони стосуються особистості та діяльності самого керівника і пов'язані з його самопізнанням та самоаналізом, саморегуляцією та саморозвитком. Ця група включає такі види мотивів: ■ необхідність постійного самопізнання та самоаналізу своєї діяльності; ■ необхідність володіти собою в будь-якій ситуації; ■ необхідність переборювання труднощів, пов'язаних із роботою, та вдосконалення себе; ■ можливість реалізувати свій творчий потенціал (впроваджувати нові підходи в управлінні, нові методи та форми навчання, приймати оригінальні, нестандартні управлінські рішення) та ін. --Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 22:03, 30 вересня 2015 (EEST)

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 09:50, 7 вересня 2015 (EEST)

Доброго дня! Продовжуємо опрацювати тему 2 "Зміст і структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівника". Уважно прочитайте текст лекції та дайти відповіді на наступні питання: 1. Дайте визначення та охарактеризуйте специфічні ознаки позитивної організаційної культури освітньої організації. 2. Визначте основні показники позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. 3. Виокреміть психологічні вимоги, що впливають на ефективність управлінського спілкування в процесі управління педагогічними працівниками. Ваші відповіді: 1. 2. 3.

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 09:42, 26 жовтня 2015 (EEST)

1. Під організаційною культурою розуміється система колективно поділюваних цінностей, символів, переконань, зразків поведінки членів організації, витримали випробування часом. Культура надає однаковість спільним діям людей, формує загальну для всіх психологію. Культура організації містить як суб'єктивні, так і об'єктивні елементи. До перших відносяться вірування, цінності, ритуали, табу, образи і міфи, пов'язані з історією організації і життям її засновників, прийняті норми спілкування. Об'єктивні елементи відображають матеріальну сторону життя організації. Показники соціально-психологічного клімату в колективі: - як члени колективу ставляться один до одного; - який моральний клімат в організації; - залежність якості виконання роботи персоналом і організації контролю за роботою з боку адміністрації; - як вирішуються стратегічні проблеми, приймаються стратегічні рішення; - етичні норми та цінності організації; - наявність традицій

2.Одним із показників успішної діяльності керівника організації є рівень сформованості соціально-психологічного клімату. Соціально-психологічний клімат будь-якої установи породжується міжособистісною взаємодією, яка опосередковує не тільки між-особистісні впливи, а й вплив навколишнього фізичного середовища: речей, предметів, явищ природи тощо. Настрій однієї людини впливає на настрій іншої, позначається на різноманітних актах поведінки, діяльності, життя людини. Найважливіші ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату групи (колективу): Суб'єктивні ознаки:

• довіра та взємовимогливість членів групи один до одного;

• доброзичливість і ділові претензії;

• вільне висловлювання думок щодо справ колективу чи поведінки окремих осіб;

• відсутність тиску з боку керівництва на підлеглих і визнання за ними права приймати рішення, значущі для справ колективу;

• достатня поінформованість членів колективу про завдання та стан справ у колективі;

• високий ступінь емоційного включення та взаємодопомоги у ситуаціях, якщо є у цьому потреба;

• усвідомлення і взяття відповідальності на себе за стан справ у групі кожним із її членів.

Об'єктивні ознаки:

• високі показники результатів діяльності;

• низька плинність кадрів;

• високий рівень трудової дисципліни;

• відсутність напруженості й конфліктності в колективі тощо.

І хоча кожен колектив має своє, неповторне обличчя, стиль, інтереси, згадані ознаки майже універсальні для будь-якого колективу.

3.Процес формування психологічної готовності керівників до ефективного управління педагогічними працівниками пов’язаний із специфікою ділового спілкування. Ефективність ділового спілкування в процесі управління педагогічними працівниками передбачає врахування певних психологічних вимог: застосування раціональних та емоційних звернень; розроблення шляхів обміну інформацією; дотримання діалогової та партнерської взаємодії; встановлення психологічного контакту та втілення психологічної рівноправності; виявлення емпатії (співпереживання) та симпатії; взаємне розуміння думок та ін. Врахування визначених психологічних чинників буде певним чином впливати на становлення психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками--Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 21:26, 30 листопада 2015 (EET)

Консультації

Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з 9.30 по 10.50 у нас з Вами час для консультації. Якщо у Вас виникли запитання, я буду рада відповісти на них. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 09:35, 21 вересня 2015 (EEST)

Тематичні дискусії (Інтернет-семінари)

Шановні колеги, вітаю! Тема нашої дискусії є «Управління навчальним закладом в умовах реформування освіти». Визначте, будь ласка, з якими психологічними проблемами Ви найбільше стикаєтесь під час здійснення управлінської діяльності навчальним закладом. Поділіться досвідом, щодо вирішення означених проблем. Дякую. Бажаю успіху. --Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 10:10, 14 вересня 2015 (EEST)

Доброго вечора Алло Вікторівно! Ось два роки як я працюю заступником директора з навчально-виховної роботи. Дуже важко було робити перші кроки в такій діяльності. До кожного члена колективу треба вміти прислухатися,вирішити питання, надати допомогу. Психологічно для мене важко спілкуватися з колегами з якими були звичайні дружні відносини адже доводиться об'єктивно оцінювати ситуацію, ураховувати особистісні риси кожного працівника. У мене не великий стаж на даній посаді, можна сказати, що тільки початок тому для мене головне це моя самоосвіта та наполеглива праця.--Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 20:40, 30 листопада 2015 (EET)


Шановні колеги, вітаю! Тема нашої дискусії є «Управління навчальним закладом в умовах реформування освіти». Визначте, будь ласка, з якими психологічними проблемами Ви найбільше стикаєтесь під час роботи з педагогічними працівниками Поділіться досвідом, щодо вирішення означених проблем. Дякую. Бажаю успіху.

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 09:40, 2 листопада 2015 (EEST) иклад, я особисто в практичній діяльності стикаюсь із психологічними проблемами. Основна з них – недостатні знання психології управління, використання технологій адаптивного управління в роботі з коллективом навчального закладу (важливою рисою адаптивного управління є спрямування його на самоконтроль, самоаналіз та саморозвиток кожного педагогічного об'єкта, що значно підвищує потенціал кадрової політики). --Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 14:23, 8 грудня 2015 (EET)

Проведення та перевірка модульного контролю

Доброго дня, шановні колеги! Модульний контроль з психології управління буде здійснюватися на основі вивчення лекційних занять про сутність і специфіку управлінської діяльності керівників освітніх організацій. Текст до лекційних занять та рекомендована література розташовані на моїй сторінці обговорення. Відповіді Ви розташовуєте на своїй сторінці обговорення (не забувайте за свій підпис під ними). Питання до модульного контролю: 1. Які є загальні та специфічні особливості управлінської діяльності керівників освітніх організацій порівняно з іншими видами діяльності? 2. Виберіть, за значущістю для Вас виокремлені складові управлінської діяльності та обгрунтуйте визначену позицію? 3. Які чинники, на Вашу думку, можуть впливати на психологічну готовність керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками?

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 08:20, 21 вересня 2015 (EEST)

1.Специфічні особливості управлінської праці 1) розумова праця працівників апарату управління складається з трьох видів діяльності:

організаційно-адміністративної і виховної (приймання і передавання інформації, доведення рішень до виконавців, контроль виконання);

аналітичної і конструктивної (сприйняття інформації й підготовка відповідних рішень);

інформаційно-технічної (документаційні, навчальні, обчислювальні й формально-логічні операції);

2) участь у створенні матеріальних благ не прямо, а опосередковано (посередньо через працю інших осіб);

3) предмет праці - інформація;

4) засоби праці - організаційна і обчислювальна техніка та інтелект людини;

5) результат праці - управлінські рішення. 2. Складові управлінської діяльності: мотивація, прийняття управлінського рішення, стиль спілкування. Управлінське рішення - це результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення. При прийнятті управлінського рішення керівник повинен враховувати не тільки економічну сторону діяльності, а сукупність соціальних, ідеологічних, моральних та інших відносин.

3. В наш не легкий час на психологічну готовність впливає безліч чинників та все ж хотілося б виділити політичні та економічні чинники.--Бузовська Оксана Іванівна (обговорення) 20:24, 30 листопада 2015 (EET)

Доброго дня, Оксано Іванівно! Ви правильно відповіли на всі питання інтерактивних практичних занять та індивідуальних занять. Ви активно прийняли участь проведенні тематичної дискусії № 1, вчасно виконали завдання щодо проведення модульного контролю. Вам необхідно виконати завдання тематичної дискусії № 2. З повагою до Вас, викладач Алла Вікторівна Вознюк. Бажаю Вам успіхів. Зустрінемося на екзаменаційній сесії для підведення підсумків.

--Вознюк Алла Вікторівна (обговорення) 09:46, 04 грудня 2015 (EEST)