Patent Office Federal Register

Матеріал з HistoryPedia
Перейти до: навігація, пошук

tổ chức , cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư sở hữu bổn phận đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế;

+ Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, công cụ vật chất - kỹ thuật), 1 phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước.

thời gian , giấy tờ đăng ký sáng chế ở đâu:
+ thời kì thẩm đ��nh hình thức: 01 tháng trong khoảng ngày nhận đơn;
+ thời kì công bố đơn: 18 tháng bắt đầu từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ hai trong khoảng ngày sở hữu bắt buộc đánh giá nội dung;

+ thời gian đánh giá nội dung: 12 tháng từ ngày với đề nghị đánh giá nội dung hoặc ngày ban bố
+ Thời hạn bảo hộ đối có bằng độc quyền sáng chế là 20 năm, đối với Bằng độc quyền biện pháp có ích là 10 năm.

đơn vị , cơ quan nhà nước tham dự cộng tác nghiên cứu - vững mạnh mang phận sự đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế. Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Bản biểu thị (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, giả dụ có);

+ đề xuất bảo hộ (02 bản);

+ các tài liệu sở hữu can hệ (nếu có);

+ Chứng trong khoảng nộp phí, lệ phí.

doanh nghiệp, tư nhân đáp ứng những điều kiện sau với quyền đăng ký sáng chế:

+ Tác fake tạo ra sáng chế bằng công sức và mức giá của mình;

+ tổ chức , cá nhân đầu cơ kinh phí, công cụ vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận chậm triển khai không trái với quy định của pháp luật;

+ Trường hợp phổ biến đơn vị , cá nhân cộng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các công ty , tư nhân chậm triển khai đều với quyền đăng ký và quyền đăng ký sáng chế chậm triển khai chỉ được thực hành giả dụ toàn bộ những doanh nghiệp , cá nhân chậm tiến độ đồng ý;

+ Trường hợp sáng chế được tạo ra do dùng cơ sở vật chất - công nghệ , kinh Chi phi dang ky bang sang che từ ngân sách nhà nước:

+ Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư đông đảo kinh phí, dụng cụ vật chất - khoa học , quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước.

đơn vị , cơ quan nhà nước là chủ phần tài chính của Nhà nước với bổn phận đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký sáng chế;

+ Trường hợp sáng chế được tạo ra trên hạ tầng hợp tác nghiên cứu - tăng trưởng giữa đơn vị , cơ quan nhà nước có công ty , cá nhân khác, nếu như trong thoả thuận hiệp tác nghiên cứu - phát triển ko sở hữu quy định khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng có tỷ lệ đóng góp của công ty, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác chậm tiến độ, thuộc về Nhà nước.

các bạn đăng ký cần cung ứng cho tài liệu sau:
+ Tên Sáng chế/ giải pháp hữu dụng . đề xuất đăng ký sáng chế:

một . nhà sản xuất đăng ký sáng chế/ biện pháp hữu ích:

+ Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ Sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;
+ khiến cho đơn xin cấp văn bằng bảo hộ (viết bản miêu tả sáng chế và bắt buộc bảo hộ, chuẩn bị những hình vẽ, khiến cho tờ khai), đại diện trong việc nộp đơn bắt buộc bảo hộ;
+ Theo dõi công đoạn thực hiện nộp đơn và phản hồi đơn.

Để được cấp Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các bắt buộc sau: sở hữu tính mới; với trình độ sáng tạo; có khả năng ứng dụng công nghiệp. Để được cấp Bằng bảo hộ độc quyền Sáng chế/ biện pháp có ích phải đáp ứng những đề xuất sau: sở hữu tính mới; có khả năng áp dụng công nghiệp.

+ biểu thị kỹ thuật vắn tắt, những hình vẽ, lược đồ (nếu có);
+ các biện pháp khoa học đã biết trước lúc với Sáng chế/Giải pháp hữu dụng , những nhược điểm và hạn chế;
+ Ðưa một hoặc một vài trường hợp ứng dụng cụ thể để chứng minh tính hiệu quả;
+ Họ tên, liên hệ, điện thoại, của tổ chức/cá nhân sở hữu Sáng chế/Giải pháp bổ ích cần đăng ký,
và đồng tác giả (nếu có);